eláll szinonimái

ige
 • álldogál, ácsorog, várakozik
 • eltartható, tárolható
 • (tájnyelvi): kiáll, elvisel, eltűr, kibír
 • útban van, elfoglal, akadályoz
 • ellép, arrébb megy, félreáll
 • (régies): elpártol, elszakad, megszegi a szavát
 • (valamiről): lemond, visszamond, visszalép, felhagy, felad, visszavon
 • (tájnyelvi): elszegődik, beáll, beszegődik
 • kiáll, szétáll
 • megszűnik, abbamarad, megáll, elakad, véget ér
 • (tájnyelvi): kifárad, kimerül

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ösztönös

melléknév
 • ösztönszerű, öntudatlan, instinktív (idegen), spontán, automatikus, gépies, intuitív (idegen), önkéntelen, akaratlan, szándéktalan

feljebbvaló, följebb

főnév
 • felettes, elöljáró, főnök, séf (szleng), góré (szleng), vezető, hivatalfő (régies), parancsnok, principális (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a eláll szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ég2

főnév
 • égbolt, égboltozat, menny, mennybolt, firmamentum (idegen), magasság, éggömb, levegőég (régies)
 • űr, világűr
 • mennyország, empireum (idegen), paradicsom, túlvilág
 • Isten

cselekvés

főnév
 • tett, tevékenység, cselekedet, cselekvény (régies), tevés (régies), kezdeményezés, ténykedés, akció, teljesítés, véghezvitel, megtevés (régies), tétel (régies), munka, eljárás, processzus (idegen), működés, művelet, funkció, igyekvés, foglalkozás, buzgólkodás, alkotás, szerkesztés

civakodik, civódik

ige
 • marakodik, vitatkozik, marakszik, perlekedik, perel, veszekedik, veszekszik, egyenetlenkedik, torzsalkodik, viszálykodik, vetekedik (régies), patvarkodik (régies), perpatvarkodik (régies), horsolódik, zenebonáskodik (régies), ortályoskodik (tájnyelvi), pántolódik (tájnyelvi), böllenkedik (tájnyelvi), böstörködik (tájnyelvi), böstörög (tájnyelvi), csöröl-perel (tájnyelvi), dúlong (tájnyelvi), hozolódik (tájnyelvi), kocódik (tájnyelvi), huzakodik, huzalódik (tájnyelvi), arénázik (szleng), brusztol (szleng), házsártoskodik, szid, zsémbel, zsémbeskedik, zsörtölődik, zsörtöl (tájnyelvi)

bifláz, biflázik

ige
 • memorizál, tanul, emlékezetébe vés, betanul, magol, megtanul, beverkliz (bizalmas), beszajkóz, bevág (bizalmas), bebifláz (bizalmas), beemléz (régies), benyal (szleng), beseggel (durva)

egységesít

ige
 • egybehangol, szabványosít, egyesít, összevon, egybeforraszt, összekovácsol, összeolvaszt, társít, összhangba hoz, uniformizál, integrál, standardizál, normalizál, sematizál, szintetizál (idegen)

ellik

ige
 • fiadzik, fajzik (régies), kölykezik, szül, vemhedzik, vemhezik, világra hoz

lúdtalp

főnév
 • bokasüllyedés, harántsüllyedés

balsejtelem

főnév
 • félelem, szorongás, aggodalom, balérzet (régies)

átvisz

ige
 • átjuttat, áthelyez, átcipel, átszállít, áttelepít, továbbít, transzportál (idegen), transzferál (idegen)
 • (út, híd): átvezet, keresztülvisz, keresztülvezet, átmegy, áthalad, átér
 • átkönyvel, áttesz
 • (magasugró) átugrik

befog

ige
 • (tenyerével): elzár, betapaszt
 • (régies): átér, átfog, körülvesz, körülfog
 • befogat, beszorít, beerősít, rögzít, becsikorít (tájnyelvi)
 • (valakit valamire): igénybe vesz, igényt tart (valakire)
 • dolgoztat
 • beér, utolér, felzárkózik (valakihez), bekorcol (tájnyelvi)
 • megfog, bepiszkít, összepiszkít, bekoszol, bemocskol, összekoszol, összemocskol, bemaszatol, összemaszatol, beken, bemázol, összemázol, beszennyez, befen (tájnyelvi)
 • felszerszámoz, hámba fog, járomba fog
 • (régies): elfog, fogságba ejt, bebörtönöz, betömlöcöz (régies), letartóztat
 • (tájnyelvi): (idő) eljön, megkezdődik, beáll, beköszönt

előfeltétel

főnév
 • feltétel, követelmény, kívánalom, kikötés, megkötés, megkövetelés, elvárás, kiírás, korlátozás, megszorítás, fenntartás, sine qua non (idegen)

énekegyüttes

főnév
 • dalegyüttes, kórus, kar, énekkar, dalárda, dalkör (régies), dalkar (régies)

gazember

főnév
 • gazfickó, gonosztevő, bűnöző, börtöntöltelék, akasztófavirág, akasztófáravaló, kötnivaló, bitang, bandita, briganti, haramia, útonálló, zsivány, betyár, kapcabetyár, aszfaltbetyár, csirkefogó, huligán, gengszter, semmirekellő, szélhámos, csaló, svindler (bizalmas) Sz: ágyúból kellene kilőni; ágyútölteléknek való; akasztani való; akasztófa címere; akasztófa virága, hóhérpallos cifrája; akasztófára termett; akasztottak már jobbat is nála; attól félhet az erdőben, hogy magától is felakad; az ördögnek adta a lelkét; beírták a fekete könyvbe; bölcsőjét is az ördögfiak ringatták; csávába való ember; drágalátos mákvirág; ha templomot keres is, akasztófára talál; hóhérpallos levele; Istentől elrugaszkodott; jó cég; kár, hogy anyja méhében fel nem akadt a köldökzsinórra; máriás huncut; meg van vetve az ágya a pokolban; megérdemli a kötelet; ördög cimborája; pokol fajzatja; soha, még az anyja hasában sem volt jó; sokszor kényszerítették a bíró elébe; sokszor tapodja a bíró küszöbét
 • csibész, kópé, mákvirág, gézengúz, jómadár, lókötő, pernahajder, himpellér, imposztor

felnyit, fölnyit

ige
 • felbont, feltár, feltör, kinyit, szétnyit, felüt, kilyukaszt, kifúr, kitár, kireteszel, kikapcsol, kidugaszol, felcsap, felfeszít, felszakít, feltép, felvág, felmetsz, felhasít
 • (sebet, kelést): megnyit, felszúr, kifakaszt

elapad

ige
 • kiapad, kimerül, kiaszik, csökken, elfogy

ében

főnév
 • ébenfa
 • (jelzőként): ébenfekete, koromfekete, éjsötét (választékos), éjfélsötét (választékos)

elhív

ige
 • elszólít (választékos), magához kér

felismerhetetlen, fö

melléknév
 • azonosíthatatlan, megkülönböztethetetlen, észrevehetetlen
 • ködös, homályos, elmosódó, fátyolozott, kivehetetlen

elégedetlenkedik

ige
 • békétlenkedik, zúgolódik, lázadozik, háborog, hőbörög, zavarog, zajong (régies), méltatlankodik, zsörtölődik, zsémbel, morog, házsártoskodik, dohog, duzzog, durcáskodik, záporkodik (tájnyelvi) Sz: a kákán is csomót keres

csettint

ige
 • csettent, pattint, pattogtat, kattint, pattant, ropogtat, kongat (tájnyelvi), ciccent (tájnyelvi), csattant (tájnyelvi), csettant (tájnyelvi), klappant (tájnyelvi)

elkóborol

ige
 • elkóborog, elkószál, elkalandozik, elbarangol, elcsatangol, elcsámborog, elcselleng, eltéved, elkódorog (tájnyelvi), elkóricál (tájnyelvi), elbóklászik (tájnyelvi), elbitangol (tájnyelvi)

felmér, fölmér

ige
 • felbecsül, felértékel, feltérképez, mérlegel, áttekint, átgondol, megítél
 • megbecsül, taksál, saccol (bizalmas), felhammal (tájnyelvi)
 • vizsgál, szondáz