felismerhetetlen, fö szinonimái

melléknév
 • azonosíthatatlan, megkülönböztethetetlen, észrevehetetlen
 • ködös, homályos, elmosódó, fátyolozott, kivehetetlen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megelőz

ige
 • lehagy, elhagy, leelőz, maga mögött hagy, maga mögé utasít, elébe vág, elébe kerül, leköröz (bizalmas), túlhalad, lefut, elhúz (bizalmas), meghalad
 • túlszárnyal, szuperál (bizalmas), felülmúl, lepipál (bizalmas), lefőz (bizalmas), túltesz (valakin)
 • megakadályoz, meggátol, kivéd, kikerül, meghiúsít, elhárít, elejét veszi, útját állja, gátat vet (valaminek), preveniál (idegen)

hiszekegy

főnév
 • (szaknyelvi): krédó, hitvallás, apostoli hitvallás, hitvallomás (választékos)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felismerhetetlen, fö szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fejetlen

melléknév
 • fej nélküli
 • ésszerűtlen, esztelen, kapkodó, fejvesztett
 • zűrzavaros, kaotikus

elszorul

ige
 • összeszorul, összehúzódik, elfullad

előrehajol

ige
 • előredől, előregörnyed, előregörbed, előregörbül, lehajol

együléses

melléknév
 • egyszemélyes

felértékel, fölérték

ige
 • felbecsül, felmér, megbecsül
 • leltároz
 • feljavít (értéket), revalvál (idegen), valorizál (idegen)
 • magasztal, dicsér, dicsőít, túlértékel

filmtekercs

főnév
 • film, filmszalag

nagyvonalú

melléknév
 • nagystílű, elegáns, előkelő, nagyvilági, nagyszerű
 • nagyszabású, lendületes, hatalmas
 • bőkezű, adakozó, gavalléros, jótevő, nagylelkű, gáláns (választékos)
 • elnéző, engedékeny
 • előzékeny, készséges, kuláns (régies)

csökkent

ige
 • mérsékel, kisebbít, kicsinyít, csekélyít (régies), elvesz, levon, enged (valamiből), megkurtít, megrövidít, megnyirbál, leépít, megcsonkít, lehúz, szűkít, korlátoz, fogyaszt, apaszt, lohaszt, fékez, lassít, lefojt, lenyom, enyhít, gyengít, tompít, leszállít, lefokoz, leegyszerűsít, redukál, kontrahál (régies), restringál (régies), lesrófol (bizalmas), diminuál (idegen), lefarag (valamiből) (bizalmas)

csillagkép

főnév
 • csillagzat, konstelláció (régies), égi jegy (régies), állatövi jegy, zodiákus (szaknyelvi), zodiákusjegy, a csillagok állása, csillagjegy

állambiztonság

főnév
 • államvédelem
 • közbiztonság

derék2

melléknév
 • erényes, jellemes, jámbor, tisztességes, tisztes, becsületes, szolid, igaz, kötelességtudó, rendíthetetlen, rátermett, ügyes, alkalmas, jóravaló, korrekt, nyílt, egyenes, méltó, érdemes, lelkiismeretes, jóindulatú, tiszteletreméltó, példaadó, példás, klassz (szleng), stramm (bizalmas), fair (idegen) Sz: ember a talpán; legény a talpán; legény a gáton; megállja a helyét; állja a sarat; kivágja a rezet
 • (dolog): derekas, rendes, tisztességes, dicsérendő, becsületes, megbízható, helyes, kifogástalan, mintaszerű, jeles, nevezetes, kitűnő, tökéletes, dicső, nagyszerű
 • vastag, nagy, termetes, megtermett, embernyi, kifejlett, hatalmas, óriási, szálas (régies), erős, jóvágású, tekintélyes, kemény, katonás, délceg, daliás, testes, robusztus, tagbaszakadt, keménykötésű, kövér, pocakos, hasas (bizalmas)

foglalkozik

ige
 • tesz, bíbelődik, vesződik, dolgozik, folytat, végez, űz, csinál, művel, vizsgálódik, intéz
 • gondja van rá, figyelmet fordít (valamire), gondját viseli (valakinek, valaminek), törődik (valamivel, valakivel), tanulmányoz, gondolkodik (valamin), figyel (valamire, valakire)
 • vizsgál, taglal, mérlegel

gazdagság

főnév
 • vagyon, javak, birtok, kincs (régies), jószág (régies)
 • jólét, jómód, tőke, mammon (idegen), opulencia (idegen)
 • bőség, pompa, fényűzés, luxus, változatosság, sokrétűség, sokszínűség, színesség, tarkaság, tartalmasság

imádság

főnév
 • ima, könyörgés, kérés, esedezés, fohász, áhítat, dicsőítés, fohászkodás, hálaadás, folyamodás

haszontalan

melléknév
 • hasznavehetetlen, használhatatlan, értéktelen, ördögadta, dibdáb, apró-cseprő, improduktív, szemétrevaló
 • sikertelen, hasztalan, hiábavaló, hívságos, hiú, meddő, kárba veszett, eredménytelen, illukratív (régies)
 • hitvány, semmirekellő, semmiházi, semmirevaló, semmit érő (tájnyelvi), akasztófáravaló, szedtevette (tájnyelvi), disznófülű (tréfás), kutyafülű (tréfás), kutyaházi (tréfás), disznófoganású (tájnyelvi), ebszülte (tájnyelvi)
 • rosszcsont, ebadta, csintalan, vásott, huncut, engedetlen, bitang, nyavalyás
 • (régies): mihaszna, naplopó, léhűtő, lebzselő, lebzsi (bizalmas)

feljelentés, följele

főnév
 • feladás, árulás, beárulás, besúgás, lebuktatás (szleng), leleplezés, vád alá helyezés, vádolás, panasz, feldobás (szleng), beköpés (szleng), denunciálás (idegen)

fegyelem

főnév
 • fegyelmezettség, diszciplína (idegen), önfegyelem, önuralom, szigorúság, szigor, mérséklet, rend, keménység, drill (idegen), móres (régies), virga (régies), zabla (választékos), gyeplő (választékos), korda (választékos), fenyíték (régies), fegyelet (tájnyelvi)

felzárkózik, fölzárk

ige
 • felfejlődik, csatlakozik (valakihez)
 • beér, utolér

harapós

melléknév
 • vad, hamis
 • (bizalmas): ingerlékeny, dühös, haragos, mérges, rosszkedvű, mogorva, morózus, morcos, zsörtölődő, veszekedős, kötekedő, barátságtalan, tüskés, szúrós, agresszív, epés

felől2

határozószó
 • fölül

elutazik

ige
 • útra kel, útnak indul, útnak ered, eltávozik, elmegy

fertilitás

főnév
 • termékenység

hasonlíthatatlan

melléknév
 • összehasonlíthatatlan, páratlan, párját ritkító, egyedülálló, utolérhetetlen, utánozhatatlan, felülmúlhatatlan, rendkívüli, kivételes, példátlan, példa nélkül álló