papír szinonimái

főnév
 • papírlap, papiros (bizalmas), cédula
 • irat, okmány, okirat, dokumentum, oklevél, igazolvány, igazolás
 • (jelzőként): eldobható, egyszer használatos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyámolít

ige
 • támogat, segít, pártfogol, istápol, gondoskodik (valakiről), segélyez, felkarol, segítségére van, pártol, pártját fogja, védelmez, oltalmaz, patronál, pásztorít (régies)

megrág

ige
 • összerág, megrágcsál, megropogtat, megharapdál, beleharapdál, rágódik, rágicsál
 • megízlel, megkóstol (bort)
 • kirág, szétrág, kimar, összeharapdál
 • (bizalmas): megfontol, átgondol, mérlegel, latolgat, morfondírozik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a papír szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összeg

főnév
 • végösszeg, összesség, mennyiség
 • pénzösszeg, summa (bizalmas)

nőcsábász

főnév
 • szoknyavadász (tréfás), szoknyapecér (bizalmas), nőbolond, kujon (bizalmas), kandúr (bizalmas), kakas (bizalmas), donjuan, szépfiú (bizalmas), nőhódító, kékszakáll (választékos), casanova, csőbányász (tréfás)

nekiindul

ige
 • nekivág, elindul, nekilódul, startol, nekibódorodik (tájnyelvi), nekimegy, rajtol
 • (tájnyelvi): belefog, megkezd, nekikezd, nekilát, munkához lát(valamivel)
 • megindul, elindul, elkezdődik

mérkőzésvezető

főnév
 • játékvezető, bíró, döntőbíró

özönvíz

főnév
 • vízözön, dilúvium (régies)
 • árvíz, ár, vízár, özön, zuhatag, felhőszakadás

plébánia

főnév
 • paplak, papház, parókia, plébániahivatal
 • egyházközség, eklézsia

megfigyelő I.

melléknév
 • néző, bámészkodó, leselkedő, kukkoló (szleng)

megbízhatatlan

melléknév
 • állhatatlan, ingatag, mismás, simlis (szleng), labilis, kiszámíthatatlan, komolytalan, link (szleng), linkóci (szleng), felelőtlen, csélcsap, csapodár, változékony, szélhámos, széltoló (bizalmas), széllelbélelt, hóhányó (bizalmas), kétkulacsos, szavajátszó (régies), csalárd, köpönyegforgató, pontatlan, hanyag, felületes Sz: állhatatlan, mint a náderdő; csepűfonálon áll a hite; egyszer szürke, másszor fekete; félre farag; fordítja hitét, mint a kását; hitetlen, mint a pogány; hitetlen, mint a bormérő; kétszínű, mint a teknőbe öntött víz; olyan, mint a szélfúvás; se hite, se lelke, mint a hajóhúzó lónak; sok tarka macskája van; sokféle fából farag; sokféle zsírral meg van kenve; szél a hite

kiélesít

ige
 • kifen, kiköszörül, megélesít, megköszörül, élez, kiélez

megkülönböztet

ige
 • felismer, kiválaszt, kiemel, különválaszt, disztingvál, elkülönít, szétválogat, szétválaszt, csoportosít, osztályoz, megbélyegez (régies), differenciál (idegen), különbséget tesz, izolál

poros

melléknév
 • porlepett, porlepte
 • (régies): lőporos
 • ósdi, elavult, avatag, idejétmúlt
 • elcsépelt, közhelyszerű, lapos, sablonos

rátalál

ige
 • rálel, ráakad, rábukkan, meglel, belebotlik, felfedez, megtalál
 • rájön, rátapint, eltalál, kitalál, ráhibáz
 • (régies): ráillik, talál

értesít

ige
 • tájékoztat, tudat, tudósít (választékos), tudtára ad, tudomására hoz, hírül ad, tudtul ad, értésére ad, informál, avizál (régies), megüzen, közöl, megmond, elmond, szól, jelez, jelent, leadja a drótot (szleng)

szívesség

főnév
 • szívélyesség, nyájasság, kedvesség, jószívűség, szívjóság (választékos), kordialitás (régies)
 • jóindulat, jóakarat, szolgálatkészség, segítőkészség, udvariasság, előzékenység, figyelmesség, kedveskedés, galantéria (régies)
 • jótett, jótétemény, segítség, szolgálat, szívestétel (tájnyelvi)

sötétség

főnév
 • sötét, este, éjszaka, éjjel, éj (választékos)
 • árnyék, árny, homály
 • butaság, tudatlanság, műveletlenség, korlátoltság, tanulatlanság, kulturálatlanság, elmaradottság
 • gonoszság, embertelenség, elvetemültség, aljasság, galádság
 • komorság, levertség, csüggedtség, reménytelenség

papírzacskó

főnév
 • zacskó, tasak, stanicli (bizalmas), stanecli (bizalmas)

összecserél

ige
 • felcserél, összekever, összezavar, kicserél
 • összetéveszt

peremkerület

főnév
 • periféria (idegen), külváros, peremváros, peremvidék, előváros, alvóváros

sóhajt

ige
 • lélegzik, lélegzetet vesz, lehel
 • nyög, jajgat, nyöszörög
 • sóhajtozik, áhít, óhajt, kíván, sóvárog
 • imádkozik, fohászkodik

párosít

ige
 • társít, egyesít, egybeköt, összefűz, összekapcsol, kombinál
 • rendez, összeválogat, párba rak
 • (szaknyelvi): keresztez, pároztat

nyavalyás

melléknév
 • beteges, kórságos (régies), nyeszlett, nyamvadt, nyomorult (régies)
 • (régies): epilepsziás, nyavalyatörős
 • haszontalan, vacak, istenverte (pejoratív), átkozott, alávaló, utálatos, nyomorult, hitvány, megveszekedett

pimaszság

főnév
 • szemtelenség, arcátlanság, packa, ripőkség, cinizmus, impertinencia (idegen), inszolencia (idegen), pofátlanság, neveletlenség, krakélerség (idegen), pökhendiség, arrogancia (idegen), szégyentelenség, tiszteletlenség

sóz

ige
 • ízesít, fűszerszámoz (régies)
 • (bizalmas): üt, ver, vág, húz, páhol (bizalmas)