későbbi szinonimái

melléknév
 • utóbbi, további, következő, azutáni, eljövendő, jövőbeli, adandó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vonatkozólag

határozószó
 • nézve, kapcsolatban (valamivel), illetőleg (valamit), illetően

emberiség

főnév
 • emberi nem, emberi nemzet (régies), emberi faj, emberfaj, ember, világ
 • (régies): emberség, emberiesség, humanitás, humánum
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a későbbi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kedvező

melléknév
 • kellemes, alkalmas, hasznos, előnyös, szerencsés, rózsás, jutányos
 • hízelgő, elismerő, helyeslő
 • (választékos): áldásos, üdvös, jótékony

indulatos

melléknév
 • heves, lobbanékony, ingerlékeny, robbanékony, hirtelen haragú, rabiátus (választékos), féktelen, vad, szilaj, tüzes, szenvedélyes, vérmes, vehemens, zabolátlan, kolerikus (szaknyelvi), heveskedő, fékezhetetlen, pukkancs, faktúrás (tájnyelvi), mordály (tájnyelvi), hörcsögös (tájnyelvi) Sz: olyan, mint a puskaporos hordó; lobban, mint a száraz szalma; nem szilvalé a vére; a víz is méreggé válik benne; nincs kocsisa az eszének (tájnyelvi)
 • haragos, ingerült, felindult, dühös

ifjúkor

főnév
 • ifjúság, fiatalság, fiatalkor, legénykor, leánykor, serdülőkor, kamaszkor, pubertás (szaknyelvi), gyerekkor, gyermekkor

házasság

főnév
 • frigy (választékos), házasélet, életközösség, hímen (választékos), parti (bizalmas), connubium (régies), mariage (régies), matrimónium (régies)
 • házasságkötés, házasodás, egybekelés, esküvő, nász, menyegző, frigykötés (régies)

kéregvasút

főnév
 • földalatti

kinézés

főnév
 • kinézet, megjelenés, forma, látszat, külszín, külalak, látvány, külforma

szerez

ige
 • hozzájut, megkap, elér, elnyer, kerít, szed, szert tesz, akvirál (régies)
 • (tájnyelvi): gyarapít, gyűjt, gazdálkodik
 • kaparint, elcsíp, habzsol, szervál (szleng), tarhál (szleng), happol (szleng), harácsol, portyázik, suvaszt (tájnyelvi), elcsen, csen, csór, lop, bezsebel, szajréz (szleng), zabrál (szleng), megbuliz (szleng), megkártyáz (szleng), oroz, elemel
 • előidéz, okoz, elősegít, kivált, kelt
 • teremt, létrehoz, megformál, alkot, költ, ír, komponál
 • (régies): rendel, intéz, alapít, fundál (régies)

gyanakvó, gyanakodó

melléknév
 • bizalmatlan, bizalmatlankodó, óvatos, kétkedő, kételkedő, hitevesztett

gorombáskodik

ige
 • durváskodik, durván bánik (valakivel), durválkodik, otrombálkodik, ráförmed, ripőkösködik (régies), piszkolódik, kaffog (tájnyelvi), bombuckodik (tájnyelvi)

elnyújt

ige
 • (tésztát): kinyújt, elsodor (tájnyelvi)
 • húz-halaszt, halogat, halaszt, elhúz, elodáz, meghosszabbít

gyümölcsöző

melléknév
 • termő, termékeny, virágzó, magzó (régies), produktív, gazdag, eredményes, gazdaságos, sikeres, jövedelmező, hasznos, kifizetődő, megtérülő, rentábilis (szaknyelvi), kamatozó, szapora

kisember

főnév
 • tökmag, gyerek
 • közember, szegény ember
 • munkás, proletár
 • tucatember, jelentéktelen alak, hétköznapi figura

korhadt

melléknév
 • porladt, rothadt, oszló, bomló, mállott, redves (tájnyelvi), odvas, szuvas, szúette, pudvás, penészes, vénült

megfizethetetlen

melléknév
 • drága, felbecsülhetetlen, megbecsülhetetlen, értékes, nagy értékű, becses

lejtős

melléknév
 • lankás, ereszkedő, rézsútos, dőlt, ferde, menedékes (tájnyelvi), csapinós (régies)

készpénz

főnév
 • pénz, mobil tőke, mozgótőke, aktíva (idegen), guba, dohány, kápé (bizalmas), pénzmag, zsozsó (szleng), lé (szleng), lóvé (szleng), mani (szleng), báresz (szleng), steksz (szleng)

kaució

főnév
 • óvadék, biztosíték, letét, zálog, jótállás, szavatolás, garancia

kihajt

ige
 • kikerget, kizavar, űz, kiterel, kikorbácsol, kitaszigál, kiver, kiseprűz, kivesszőz, kirúg (bizalmas), kidob, elkerget
 • kierőszakol, kihajszol, kikényszerít
 • felhajt, visszahajt
 • (tájnyelvi): felhajt, megiszik, kiiszik
 • kibomlik, kizsendül, kileveledzik, kisarjad, kisarjadzik, kinő, kikel, kibújik, felüti a fejét, kirügyezik, zöldül, fakad, kicsírázik, bimbózik, levelet hajt, szárba szökken, kivirágzik, virágba borul, kinyílik, sarangoz (tájnyelvi), kiiperedik (tájnyelvi)

leginkább

határozószó
 • elsősorban, főként, főképp, főképpen, jobbára, különösen, túlnyomórészt, főleg, leggyakrabban, kiváltképpen, mindenekelőtt, többnyire, nagyrészt, fölötte, dandárján (tájnyelvi), nagyobbadán (tájnyelvi)

kézmozdulat

főnév
 • gesztus, kézlegyintés, taglejtés

inzultál

ige
 • sérteget, megsért, megbánt, gorombáskodik, becsmérel, gyaláz
 • beleköt, megtámad
 • bántalmaz

kiközösít

ige
 • kizár, kitaszít, kiűz, kiátkoz, kirekeszt, törvényen kívül helyez, egyházi átokkal sújt, exkommunikál (idegen), proskribál (idegen), diszkvalifikál (idegen)
 • kivet (közösségből), kitagad, kikerget, kiutasít, kidob, kitesz, kirak, kitúr, kiutál, kiszorít, kitilt, kitoloncol, kigolyóz (szleng)

lehúz

ige
 • levon, lerángat, lefejt, lehánt, lecibál, levonszol, lehámoz, lebont
 • (pofont): leken (bizalmas), lekever, ad
 • lekap (bizalmas)
 • sokszorosít, lemásol, fénymásol, xeroxoz
 • levon, lefog, leszámít, visszatart
 • leránt, lekicsinyel, leminősít, degradál
 • lebírál, megkritizál
 • (tájnyelvi): lefejt (bort)
 • (bizalmas): leborotvál, lenyír, levág