pók szinonimái

főnév
 • (szleng): ember, manusz (szleng), krapek (szleng), tag (szleng), fej (szleng), muksó (szleng), pacák (szleng), hapsi (szleng), pasas (bizalmas), pasi (bizalmas), pali (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bölcselet

főnév
 • filozófia, bölcsészet, bölcsészettan (régies), bölcselem (régies), bölcselkedés

egyetemes

melléknév
 • egyetemleges, általános, többcélú, univerzális, generális, átfogó, teljes, összes, egész, totális, tágas, kiterjedt, világméretű, ökumenikus, poli- (idegen), uni- (idegen), nemzetközi, közös, köz-, széles körű, enciklopédikus (tudás)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pók szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

penicilus

főnév
 • (régies): tollkés, zsebkés, bicska

orozva

határozószó
 • orvul, alattomban, titokban, titkon, rejtve, lopva, suttyomban, észrevétlenül

ódium

főnév
 • (választékos): bosszúság, kellemetlenség, harag, ellenérzés, gyűlölet

művel

ige
 • (földet): gondoz, megmunkál, megdolgoz, mível (régies), szánt-vet (régies), kultivál (régies)
 • termeszt
 • ápol, csiszol, gyarapít
 • foglalkozik, gyakorol, folytat, űz
 • csinál, cselekszik, tesz, véghezvisz, végrehajt
 • elkövet

pipázás

főnév
 • pipálás, cigarettázás, szivarozás

rámordul

ige
 • rákiabál, rászól, ráordít, ráförmed, ráripakodik, rárivall, ráreccsent (bizalmas)

megtör

ige
 • összetör, összezúz, darabokra tör, pozdorjává tör, aprít
 • megtilol
 • feltör, felnyit
 • meghajlít, meggyengít
 • lever, legyőz, megkínoz
 • megbont, megzavar, megsért, megszeg, félbeszakít
 • megvisel, tönkretesz

megront

ige
 • megbabonáz, bűvöl, megigéz, megbájol (régies), megbetegít, megboszorkányoz, varázsol, szemmel ver, megmételyez, megmérgez
 • meggyaláz, megbecstelenít, beszennyez, elzülleszt, elcsábít, tisztátalanít (választékos), megerőszakol, tönkretesz, deflorál (idegen), megfertőz, megmérgez, megmételyez
 • demoralizál(valakire)
 • megrongál, roncsol, elront, leront, aláaknáz, tönkretesz, károsít, elértéktelenít
 • korrumpál (idegen), megveszteget

kiül

ige
 • kikoptat, elnyű, kifényesít (ruhát)
 • (régies): (büntetést) letölt, leül, lehúz
 • előreáll, kidülled
 • látszik, feltűnik, lerí (valakiről valami), kirajzolódik, leolvasható

ment2

melléknév
 • (valamitől): mentes, mentesített, ellenálló, biztos

recseg

ige
 • nyikorog, nyög (választékos), csikorog, (rádió) serceg, ropog, dörcög (tájnyelvi)

röpke

melléknév
 • könnyed, szárnyaló, röpködő, repkedő, röpdöső, repdeső, szállongó
 • változékony, állhatatlan, ingatag
 • rövid, múló, mulandó, múlékony, futó, futólagos, tűnő, tünékeny, efemer (idegen), tiszavirág-életű, kérészéletű

felbérel, fölbérel

ige
 • felfogad, megbíz, alkalmaz, megfizet, szolgálatba fogad, szerződtet, szegődtet (tájnyelvi)
 • lefizet, megken (szleng)

tapintat

főnév
 • tapintatosság, figyelmesség, udvariasság, körültekintés, előrelátás, odafigyelés, gyöngédség, kímélet, finomság, tisztelet, figyelem, diszkréció (idegen), diplomatikusság, diplomácia, respektus (idegen)

szekta

főnév
 • felekezet
 • csoport, klikk
 • közösség

polgár

főnév
 • állampolgár
 • cívis, városlakó
 • lakos, lakó
 • (régies): tőkés, burzsoá, patrícius (idegen)
 • (tájnyelvi): kisiparos, kiskereskedő, kisgazda, parasztgazda, gazdálkodó

pedantéria

főnév
 • rendszeretet, pontosság, alaposság, gondosság(bizalmas)
 • szőrszálhasogatás, kicsinyeskedés, tudálékosság, vaskalaposkodás

pusztán

határozószó
 • csupán, csak, csupáncsak, kizárólag, kizárólagosan, egyedül, magában véve, egymagában, csakis, merőben, tisztán, bele nem értve

szarvasbogár

főnév
 • csajkó (tájnyelvi), darubogár (tájnyelvi), istentehene (tájnyelvi)

pótol

ige
 • helyettesít, szubsztituál (idegen), szuppleál (idegen), képvisel, örökébe lép
 • kipótol, kiegészít, teljessé tesz, kompletál (idegen)
 • behoz, ledolgoz
 • jóvátesz, helyrehoz, kárpótol, kártalanít, kompenzál, visszatérít, megtérít, visszafizet

ottani

melléknév
 • odavaló, odavalósi (tájnyelvi)
 • ott lévő

rágalom

főnév
 • rágalmazás, vádaskodás, áskálódás, vád, híresztelés, hírbehozás, ráfogás, gyanúsítgatás, becsmérlés, befeketítés, sértés, koholmány, becsületsértés, piszkolódás, mocskolódás, gyalázkodás, patvar (régies), rútalom (régies), elmocskolás (régies), temonda (régies), fülbesúgás (régies)

szégyenlős

melléknév
 • bátortalan, tartózkodó, szemérmes, restelkedős, szemérmetes, félénk, félős, szűzies, lányos, kényeskedő
 • prűd