gunyoros szinonimái

melléknév
 • csúfondáros, élces, kaján, csípős, ironikus (idegen), maliciózus, szarkasztikus (választékos), szatirikus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyúz

főnév
 • lefejt (bőrt), lehúz, borotvál, hámoz, hánt, hántol, kizsigerel
 • rongál, nyű, elnyű, nyüstöl, agyonhasznál, koptat, strapál (bizalmas)(valamire)
 • agyonhajszol, szipolyoz, zsarol, gyötör, kínoz, zaklat, bánt, nyaggat, bosszant, gyilkol (tréfás), galádul bánik (valakivel), sanyargat, abajgat, buzerál (szleng), nem hagy békét, szekíroz (bizalmas), vegzál (régies), sarkában van (valakinek), nyakára jár
 • ismétel, hajtogat

mesterkélt

melléknév
 • csinált, erőltetett, keresett, megjátszott, affektált, modoros, erőszakolt, negédes, cikornyás, szertartásos, mondvacsinált, nyakatekert, dagályos, színészies, színpadias, teátrális, kényszeredett, természetellenes, feszes, kimért, merev, maníros (idegen), tettetett, színlelt, hamis
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gunyoros szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gazság

főnév
 • gonoszság, rosszaság, hitványság, silányság, romlottság, aljasság, bitangság, gaztett, gazemberség, galádság, huliganizmus, alávalóság, istentelenség, perfídia (régies), imposztúra (idegen), cink (régies)
 • (tájnyelvi): bozót

felszalad, fölszalad

ige
 • fölmegy, fölfut, fölrohan, fölszáguld, fölvágtat
 • fellátogat, felnéz, benéz, felugrik, beugrik
 • (ár, láz): felszökik, megemelkedik

felkarol, fölkarol

ige
 • felemel, feltart, magasra tart, ölbe vesz, karjába vesz
 • pártfogol, pártfogásba vesz, pártol, a hóna alá nyúl (bizalmas), patronál, protezsál (bizalmas), közbenjár (valakiért), gyámolít, támogat, támaszt nyújt, segít, segélyez, szponzorál, finanszíroz, gondoskodik (valakiről, valamiről), előmozdít, lanszíroz (idegen), istápol

értekezik

ige
 • tanácskozik, tárgyal, ülésezik, gyűlésezik, konferenciázik (régies), megvitat, dévánkodik (régies)
 • fejteget, tárgyal, taglal, előad, disszertál (régies)
 • (régies): tudakozik, tudakol

gonosztett

főnév
 • gaztett, bűntett, bűn, bűntény, bűncselekmény, jogtiprás, gazemberség, gonoszság

hallatlan II.

határozószó
 • roppantul, túlságosan

pacskol

ige
 • paskol, ütöget, csapkod, csapdos
 • pancsol, lubickol, pocskol (tájnyelvi), pamacsol (tájnyelvi)

ellenszegül

ige
 • ellenáll, ellentmond, szembeszegül, szembehelyezkedik, szembeszáll, ujjat húz (valakivel), visszautasít, megtagad, tiltakozik
 • visszaszól, felesel, akaratoskodik, makacskodik, megmakacsolja magát, nyakaskodik, berzenkedik

elhív

ige
 • elszólít (választékos), magához kér

benő

ige
 • befut, belep, befed, beborít, felver, ellep, felburjánzik, befolyik, körülfoly
 • beforr, beheged

előrelátható

melléknév
 • várható, sejthető, gondolható, kiszámítható, föltehető, megjósolható, valószínű

hant

főnév
 • földdarab, rög, göröngy (tájnyelvi), gyeptégla, földkupac, homp (tájnyelvi), bucka (tájnyelvi), honcsok (tájnyelvi), hancsik (tájnyelvi), földrakás, földtúrás, földhányás
 • sírhant, sírdomb, sírhalom
 • zsombék (tájnyelvi), pázsit, pást (régies), hany (tájnyelvi)

hideghullám

főnév
 • lehűlés, hidegfront, fagyhullám

kiáltvány

főnév
 • hirdetmény, nyilatkozat, manifesztum (idegen), proklamáció (idegen), szózat, ediktum (régies), dekrétum, felhívás, deklaráció

járdaszegély

főnév
 • szegélykő, kerékvető

guzsaly

főnév
 • rokka, pergőrokka, kézirokka, gyalogrokka
 • rokkaszár, rokkafa, unottfa (tájnyelvi)

gargarizál

ige
 • gargalizál, öblöget (torkot), gargajáz (tájnyelvi), gurgulázik (tájnyelvi)

hadirokkant

főnév
 • invalidus (régies)

iszonyú

határozószó
 • igen, nagyon, szerfölött, rendkívül

gyeplő

főnév
 • hajtószár, kantárszár, póráz, szíj, fék
 • hatalom, fegyelmező erő

felület

főnév
 • felszín, föleg (régies), színe (valaminek)

hajol

ige
 • hajlik, dől, meghajol, görbed, görbül, kanyarul, támaszkodik, simul, borul, görnyed, bakik (tájnyelvi), konyul, ível
 • kész (valamire), hajlandó (valamire), kapható (valamire), fogékony (valamire)

jajgat

ige
 • jajveszékel, jajong, kesereg, sír, kiabál, nyöszörög, nyög, kiáltozik, óbégat, ájvékol (tájnyelvi), jajvékol (tájnyelvi), jajkál (tájnyelvi), javánkodik (tájnyelvi), vájlogat (tájnyelvi), vajlégat (tájnyelvi), bedákol (tájnyelvi), dúgat (tájnyelvi)
 • siránkozik, sopánkodik, sápítozik, panaszkodik, panaszolkodik (régies), bánkódik, lamentál (bizalmas), bozsékol (tájnyelvi)