ellentmondás szinonimái

főnév
 • tiltakozás, ellenvetés, cáfolat, óvatkozás (régies), feleselés, visszaszólás, szembeszegülés, szembenállás
 • ellentét, következetlenség, logikátlanság, antinómia (szaknyelvi), paradoxon, kontradikció (régies), diszparitás (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elhatalmasodik

ige
 • eluralkodik, elharapódzik, elharapózik, úrrá lesz, elterjed, elburjánzik
 • (érzés): elfog, eltölt, felerősödik, erőt vesz (valakin), úrrá lesz (valakin)

kétell

ige
 • kételkedik, kétkedik, tamáskodik, hitetlenkedik, kéteskedik (tájnyelvi), kétségeskedik (régies), megkérdőjelez, vitat, kétségbe von, bizalmatlankodik, aggályoskodik, kötve hiszi
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ellentmondás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elévült

melléknév
 • lejárt, idejétmúlt, érvénytelen, hatálytalan
 • elavult, ósdi, maradi, ódivatú

derék1

főnév
 • deréktáj, csípő, keresztcsonttájék, kötés (tájnyelvi), tompor
 • derékbőség
 • ruhaderék, fűző, míder (régies)
 • fatörzs
 • középrész, középidő

csúcs II.

melléknév
 • (szleng): első osztályú, kiváló, remek, csodás, pompás, kitűnő, elsőrangú, elsőrendű, fantasztikus, klassz (bizalmas), NB I-es (szleng)

bunkó II.

melléknév
 • (szleng): tahó (tájnyelvi), udvariatlan, modortalan, barátságtalan, faragatlan, bárdolatlan, goromba, durva, alpári, közönséges, műveletlen, neveletlen, kulturálatlan, civilizálatlan, betonfejű (szleng), dinnye (szleng)

elkanyarodik

ige
 • letér, elfordul, eltávolodik, elhajlik, divergál (szaknyelvi)
 • (gondolatmenet): csapong, eltér, elkalandozik

elvetél

ige
 • abortál (szaknyelvi), elszül (tájnyelvi), halva szül (tájnyelvi)
 • elkallódik, elsikkad, füstbe megy

megebédel

ige
 • elebédez (tájnyelvi), megebédezik (tájnyelvi)

belvilág

főnév
 • belmagasság, belméret
 • (régies): lelkivilág

bekísér

ige
 • bevezet, betessékel, beenged
 • bevisz, előállít, őrizetbe vesz, letartóztat

betegszabadság

főnév
 • betegállomány, táppénz (bizalmas)

énekes

főnév
 • énekművész, dalénekes
 • énekmondó, dalnok, bárd, igric (régies), regős, hegedős (régies), lantos

fagyos

melléknév
 • megfagyott, jeges, deres, zúzmarás, síkos, csúszós
 • hideg, jéghideg, zimankós, zord, metsző, átható, barátságtalan, dermesztő, fogvacogtató
 • átfagyott, didergő, fázó, fázós
 • rideg, visszautasító, elutasító, barátságtalan, kimért, hűvös, ellenséges, szeretetlen Sz: hideg, mint a márvány

gyönyörködik

ige
 • élvez, csodál, bámul, betelik (valamivel), nem tud betelni vele, tetszeleg, hizlalja a szemét, legelteti a szemét (valakin, valamin), gusztál (régies), örömét leli

fogadott

melléknév
 • elvállalt, szerződött, szerződtetett, alkalmazott
 • megígért
 • (gyermek): adoptált (idegen), örökbe fogadott, nevelt

elles

ige
 • beles, lenéz, lemásol
 • eltanul, kiles, kitalál, kifigyel (bizalmas)

éléskamra

főnév
 • kamra, éléstár, spájz (bizalmas), élelemtár, élelmiszerraktár, tárház (régies), kiskalián (tájnyelvi), kiskamra (tájnyelvi), költségkamra (tájnyelvi)

elsősorban

határozószó
 • mindenekelőtt, leginkább, nagyrészt, legfőképpen, először, legelőször is, különösen, legelőbb, különösképpen, főleg, főként, főképpen, kiváltképpen, kivált, legkivált, mindenekfölött, lényegében, alapvetően, alapjában véve, többnyire, eredetileg, nevezetesen, specialiter (bizalmas), speciál (bizalmas)

fillér

főnév
 • garas, krajcár, fitying, fabatka, pikula (régies), picula (régies), vas (bizalmas), grand (szleng), fitty (szleng)

előad

ige
 • átad, átnyújt, odaad
 • értekezik, elmond, kifejt, prelegál (idegen), referál, exponál (idegen), beszámol, bemutat, ismertet, megjelenít, vázol, körvonalaz, magyaráz, értelmez, fejteget, taglal, részletez, indokol, megokol, közöl, elbeszél, elősorol, előszámlál, előtálal, ábrázol, előterjeszt, közread, közzétesz, javasol, proponál (régies), indítványoz, benyújt, kimutat
 • szaval, szónokol, eldalol, eljátszik, alakít, deklamál (idegen), tolmácsol, felolvas
 • tanít, oktat

diéta2

főnév
 • (régies): országgyűlés, parlament

éltes

melléknév
 • idős, koros, élemedett, élemetes (régies), étemes (régies), meglett, tisztes korú, hajlott korú, előrehaladott korú, öreg, öregecske, agg (választékos), aggott (választékos), elaggott, vén, vénecske

flóta

főnév
 • fuvola