kitanult szinonimái

melléknév
 • okos, tapasztalt, művelt, szakképzett, iskolázott, pallérozott, felkészült
 • (pejoratív): ravasz, agyafúrt, huncut, minden hájjal megkent, rafinált

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

affér

főnév
 • összeütközés, nézeteltérés, összetűzés
 • (régies): lovagias ügy, párbaj, becsületbeli ügy
 • (régies): viszony, liezon, kaland

kosz

főnév
 • piszok, mocsok, szenny, szennyedék (régies), retek, szutyok
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kitanult szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kilyukad

ige
 • kikopik, elvékonyodik, kidörgölődik, kivásik, kisuvad (tájnyelvi), kireped, kiszakad, széttépődik, beszuppan (tájnyelvi), kiég, átég
 • rést kap, léket kap
 • (valahova): jut, eljut, elérkezik, kerül

kapacitál

ige
 • győzköd, agitál, ösztökél, unszol, noszogat, rábeszél, rávesz, rábír

jóvátesz

ige
 • helyrehoz, kiköszörül, levezekel, bűnhődik, megvált, expiál (régies), kiengesztel, elégtételt ad
 • kijavít, korrigál, helyesbít, kiigazít, orvosol, reparál
 • pótol, visszaad, visszatérít, kárpótol, kártalanít, kompenzál, ellensúlyoz, rendez

idejétmúlt

melléknév
 • ósdi, avatag, elavult, régimódi, túlhaladott, elmaradott, maradi, divatjamúlt, ódivatú, ásatag, avas, korszerűtlen, időszerűtlen, levitézlett
 • régi vágású Sz: lejárt róla a világ, mint a régi kétkrajcárosról

kisegít

ige
 • kihúz, kivonszol, kivisz, kiemel, kivezet, kisegél (tájnyelvi), kiszabadít, kiment
 • felkarol, szót emel, támogat, gyámolít, pártfogol
 • segédkezik, segítséget nyújt
 • kölcsön ad

költ2

ige
 • kifizet, kiad, elkölt
 • ráfordít, áldoz, beleöl
 • költekezik, költségeskedik (tájnyelvi), költségekbe veri magát, legombol (szleng), eltapsol (szleng)
 • (ennivalót) fogyaszt

tángál2

ige
 • ver, ütlegel, püföl, náspángol

határos

melléknév
 • szomszédos, környező, érintkező, megyés (tájnyelvi)

hántol

ige
 • eltávolít, lecsupaszít, levakar, letisztogat, kifejt (magot), lehánt, kibont, héjaz, hámoz, foszt (kukoricát)
 • fényez, gyöngyöz

értékelés

főnév
 • megítélés, elbírálás, kritika, bírálat, becslés, kvalifikáció
 • elismerés, méltánylás, méltatás
 • pontozás, osztályozás

helyi

melléknév
 • helybeli, helyben levő, itteni, közeli, lokális (idegen), kommunális, topikus (idegen), partikuláris (idegen), endemikus (szaknyelvi)
 • belföldi, honi, őshonos, hazai

körzet

főnév
 • térség, környék, övezet, zóna, régió, rajon (idegen), vidék
 • működési terület, illetékességi terület, illetékesség, hatásterület, szféra (régies)

lakonikus

melléknév
 • kimért, szűkszavú, szófukar, szótlan, hallgatag, csendes
 • rövid, tömör, velős, magvas, szabatos, lapidáris (idegen), summás

akaratoskodik

ige
 • makacskodik, nyakaskodik, dacol, makrancoskodik, csökönyösködik, fejeskedik (tájnyelvi)

mén

főnév
 • csődör, ménló
 • hátasló, paripa, táltos

másvilág

főnév
 • túlvilág, örökkévalóság
 • menny, mennyország, paradicsom
 • alvilág, hadész (idegen), seol (idegen)

kitekeredik

ige
 • elfordul, elcsavarodik
 • kicsavarodik, kisodródik

kiköt

ige
 • rögzít, odaerősít, odaköt, béklyóz, kipányváz, kikötöz, láncra köt, kicövekel (tájnyelvi)
 • partot ér, partra száll, behajózik, lehorgonyoz, kihorgonyoz (régies)
 • megállapodik (valahol), megszáll, megalszik, lecövekel (tájnyelvi)
 • büntet, megszégyenít, kipellengérez
 • (csomót): kibont, kiold, szétbont, felfejt, elválaszt
 • fenntart, megszab, feltételt szab, meghatároz, előír, megad, kialkuszik, alkuba foglal, kiszegődik (tájnyelvi), lefixál (idegen), stipulál (idegen)

konzekvencia

főnév
 • következmény, folyomány, okozat, következtetés, eredmény
 • következetesség, állhatatosság

marakodik

ige
 • civakodik, civódik, veszekedik, veszekszik, marják egymást, torzsalkodik, perlekedik, kocódik (tájnyelvi), patvarkodik (régies), viszálykodik, pántolódik (tájnyelvi)

kivihetetlen

melléknév
 • megvalósíthatatlan, teljesíthetetlen, végrehajthatatlan, lehetetlen, kivitelezhetetlen, képtelen, utópisztikus

karikázik

ige
 • kerékpározik, kerekezik (bizalmas), biciklizik, bicajozik (bizalmas), bringázik (bizalmas), cangázik (bizalmas)
 • gurigázik, gurigál (tájnyelvi)

koros

melléknév
 • idős, öreg, agg, vén, éltes, élemedett, javakorabeli, hajlott korú, elaggott, kiöregedett, elvénhedt, megette már a kenyere javát

másmilyen

névmás
 • más, másféle, másfajta, különböző, eltérő, elütő, egyébmilyen (tájnyelvi)