genezis jelentése

 • tudomány keletkezés, eredet, származás
 • vallás a Genezis, Mózes első könyve a Bibliában, amely a világ teremtését adja elő
 • latin genesis ‘ua.’ ← görög geneszisz ‘születés, eredet’ ← gennaó ‘nemz’
 • lásd még: gén

További hasznos idegen szavak

ariditás

 • meteorológia szárazság, a csapadék tartós elégtelensége egy adott éghajlati övezetben
 • német Aridität ‘ua.’, lásd még: arid
A genezis és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

polinukleotid

 • biológia a húsznál több nukleotidrészből felépülő polimer vegyületek gyűjtőneve
 • lásd még: poli-, nukleotid

poéma

 • irodalom elbeszélő költemény, verses elbeszélő mű
 • tudományos latin poemagörög poiéma ‘ua.’, tkp. ‘alkotás’ ← poieó ‘alkot, készít, teremt’

mutualizmus

 • biológia a szimbiózisnak az a fajtája, amely az egyik félnek létfontosságú, a másiknak csupán előnyös (pl. a beporzással szaporodó növények és a rovarok kapcsolata)
 • tudományos latin mutualismus ‘ua.’, lásd még: mutuális, -izmus

daktiloszkópia

 • tudomány ujjlenyomatok vizsgálata
 • tudomány a gyanúsított személy azonosítása ilyen úton
 • német Daktyloskopie ‘ua.’: görög daktülosz ‘ujj’ | szkopeó ‘néz, megfigyel’

avances

kiejtése: avansz
 • kereskedelem előleg
 • francia többes szám, ‘ua.’, lásd még: avance

korrektor

 • nyomdászat szedéshibák kijavítását végző nyomdai vagy kiadói szakember
 • középkori latin corrector ‘javító’, lásd még: korrigál

mikrofon

 • műszaki hangrezgéseket elektromos rezgéssé alakító szerkezet
 • német Mikrophon angol microphone ‘ua.’: lásd még: mikro- | phóné ‘hang’ (a megafon mintájára)

monász

hyg-

summum bonum

kiejtése: szummum bónum
 • a legfőbb jó, a legnagyobb érték
 • latin, ‘ua.’: felsőfok summus ‘legfelső, legfőbb’ ← super ‘fent’ | semlegesnemű bonum ‘jó (dolog)’ ← bonus ‘jó’

hipozeuxis

 • stilisztika mondatalakzat, a zeugma kevésbé szigorú formája, amelyben minden mondatrésznek megvan a bővítménye, de nem állnak közvetlenül egymás mellett, mint Vörösmartynál: "Szív és pohár tele búval, borral"
 • tudományos latin hypozeuxis ‘ua.’: görög hüpo ‘alatt, alá’ | dzeuxisz ‘áthidalás’, eredetileg ‘igába fogás’

haszid vagy hászid, hasszid

 • történelem a hellenizálódás ellen fellépett, a vallási törvények szigorú betartását követelő zsidó szekta tagja a Kr. e. 2. században
 • vallás a haszidizmus valamelyik irányzatának követője
 • héber többes szám hasszidim ‘kegyesek, jámborak’

immunocita

 • orvosi az immunválasz közvetítésében szerepet játszó sejt
 • tudományos latin immunocyta ‘ua.’: lásd még: immúnis | görög kütosz ‘üreg, cella, sejt’

ratifikál

 • politika (országgyűlés) nemzetközi egyezményt jóváhagy, becikkelyez
 • középkori latin ratificare, ratificatum ‘jóváhagy’: ratus ‘kiszámított, helybenhagyott, érvényes’ ← reri, ratum ‘számít, vél’ | facere ‘tesz valamivé’
 • lásd még: ráció