pusztaság szinonimái

főnév
 • rónaság, puszta, füves vidék, mező, mezőség
 • kopárság, kietlenség
 • ugar, parlag

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

karnis

főnév
 • függönytartó, függönyrúd

ragaszkodik

ige
 • (tájnyelvi): kapaszkodik, fogódzkodik, fogózkodik, fogózik (tájnyelvi), fogódzik (tájnyelvi), akaszkodik
 • vonzódik, odahúz, rokonszenvez (valakivel), szeret, kedvel, kötődik (valakihez), csüng (választékos), csügg (valakin), szível, csatlódik (régies), részelkezik (régies), tapad (régies), komál (szleng), bír
 • kitart, megmarad, folytat, nem tágít, szilárd, hű, állhatatos, keresztülvisz, véghezvisz, inszisztál (idegen), nem enged a negyvennyolcból
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pusztaság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

populáris

melléknév
 • népszerű, ismert, közkedvelt
 • népies
 • közönséges, pórias (régies)

összeáll

ige
 • összegyűlik, tömörül, sorakozik
 • társul, összefog, szövetkezik, bandába verődik
 • létrejön, kialakul
 • (pejoratív): összeköltözik, együtt él (valakivel) Sz: bagóhiten él vele; összeszűrik a levet
 • összetapad, egybeforrad, összenő, csomósodik, összeszigorosodik (tájnyelvi), megszilárdul, megköt, megkeményedik, megdermed, besűrűsödik, jeged (régies)

öltöny

főnév
 • férfiruha
 • férfiöltöny
 • ruha, felruha (régies), köntös, felöltő, ancúg (bizalmas), ruházat, viselet, öltözet, öltözék, salni (szleng), kultúröltözet (szleng)

nesze

módosítószó
 • (bizalmas): tessék, vedd el, ne (tájnyelvi)

profitál

ige
 • hasznot húz, nyer, keres, hasznát látja, bezsebel
 • (valamiből): okul, tanul

részleg

főnév
 • szekció, tagozat, szakosztály, osztály, munkabrigád, csapat, osztag, egység
 • ágazat

mesterkélt

melléknév
 • csinált, erőltetett, keresett, megjátszott, affektált, modoros, erőszakolt, negédes, cikornyás, szertartásos, mondvacsinált, nyakatekert, dagályos, színészies, színpadias, teátrális, kényszeredett, természetellenes, feszes, kimért, merev, maníros (idegen), tettetett, színlelt, hamis

mélyhegedű

főnév
 • brácsa, viola

kórházi

melléknév
 • klinikai, szakorvosi, ispotályos (régies), nosocomiális (szaknyelvi)

módi

főnév
 • (régies): divat, szokás, stílus

rivális

főnév
 • vetélytárs, versenytárs, konkurens, ellenfél, ellenlábas
 • haragos

sikkasztó

melléknév, főnév
 • defraudans (régies), tolvaj

felpezsdül, fölpezsd

ige
 • felfrissül, felbuzog, cirkulál (tájnyelvi)
 • (régies): felforr, felforrad, felbugyorog
 • felélénkül

templomozás

főnév
 • (tájnyelvi): istentisztelet, mise, igehirdetés, áhítat

széttép

ige
 • széjjeltép, összetép, szétszakít, széjjelszakít, széthasít, széjjelhasít, összeszaggat
 • szétszaggat, széjjelszaggat, szétmarcangol, széjjelmarcangol
 • (kapcsolatot): megszakít, megszüntet, felszámol

pünkösd

főnév
 • Szentlélek ünnepe

polgár

főnév
 • állampolgár
 • cívis, városlakó
 • lakos, lakó
 • (régies): tőkés, burzsoá, patrícius (idegen)
 • (tájnyelvi): kisiparos, kiskereskedő, kisgazda, parasztgazda, gazdálkodó

régiség

főnév
 • avultság, óság, ószer (régies)
 • antikvitás, ereklye, műtárgy, műkincs
 • (régies): idősség, korosság

szerető I.

melléknév
 • szeretetteljes, gyengéd, kedves, szívélyes, nyájas, szerelmetes (régies)

ráhagy

ige
 • örökít, örökül hagy, átörökít, testál (régies), rátestál (régies), végrendelkezik, hátrahagy, hagyományoz, reáhagyományoz (régies)
 • rábíz, odaad, gondjaira bíz, átad, átenged
 • áthárít
 • megenged, beleegyezik, jóváhagy, elnéz, eltűr
 • rászámít, hosszít, szélesít, megtold

összejön

ige
 • összegyűlik, összeül, összegyülekezik, összesereglik, egybesereglik, összecsődül, összeverődik, összeröffen (bizalmas)
 • összejár, találkozik
 • egybegyűlik, összegyűlik, felgyülemlik, felhalmozódik, tornyosul
 • kibékül, megbékél, megállapodik
 • (bizalmas): sikerül, megvalósul, létrejön
 • összebarátkozik, összehaverkodik, bizalmas viszonyba kerül

rendkívül

határozószó
 • különlegesen, szokatlanul, nagyon, szerfelett, fölöttébb, módfelett, roppant, felette, túl, túlzottan, túlságosan, végtelenül, hallatlanul, módtalan (tájnyelvi), igentelen (tájnyelvi), oktalan (tájnyelvi), marhára (bizalmas), rémesen (bizalmas), szörnyen

szétnyit

ige
 • széthajt, széthúz, szétvon (választékos), széttár, kitár, kinyit, szétfeszít, (szájat) kitát