csoportos szinonimái

melléknév
 • társas, együttes, tömeges, kollektív, közös, kumulatív (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

serdül

ige
 • felnő, fejlődik, érik, növekedik, növekszik, cseperedik, felgindárodik (tájnyelvi)
 • kamaszodik, bimbózik
 • (tájnyelvi): perdül, fordul

kifakad

ige
 • felfakad, megnyílik, kipörsen, kipattogzik, felreped
 • kibuggyan, fakad
 • kifeslik, kifesel, kinyílik, kibomlik, megpattan, kibarkázik, kibimbózik, kinő, kikel, kisarjad, kihajt, kicsírázik
 • felfortyan, felcsattan, kirohan, kiborul (bizalmas), kipakol (szleng), odamond Sz: megmondja a magáét; kiborítja a bilit
 • kitör (valamiből), kiszakad, kiszalad
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csoportos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csavar1

ige
 • teker, forgat, csavarint, cseter (tájnyelvi)
 • facsar
 • srófol, csavaroz
 • göngyöl, teker (valamit valamibe), burkol, bugyolál, csomagol, csömbölyget (tájnyelvi)
 • sodor, sodorít (tájnyelvi), pödör, csadar (tájnyelvi)
 • (labdát): nyes, pörget

biléta

főnév
 • (tájnyelvi): belépőjegy, jegy, menetjegy
 • vámcédula, cédula, bárca, levélke
 • (tájnyelvi): jelvény, kitüntetés

beszéd

főnév
 • megszólalás, közlés, szóáradat, szóözön, élőszó, duma (szleng), traccs (bizalmas), csacsogás, szpícs (szleng), hadova (szleng), blabla (bizalmas), sóder (szleng), vaker (szleng), szósz (szleng), sermó (szleng), smonca (szleng), halandzsa (bizalmas), szöveg (szleng), rizsa (szleng)
 • kifejezésmód, beszédmód, stílus, beszédstílus
 • beszélgetés, társalgás, tárgyalás, diskurálás, diskurzus, eszmecsere, párbeszéd, dialógus, csevegés, terefere
 • közölnivaló, mondanivaló, megbeszélnivaló, beszélnivaló
 • szóbeszéd, pletyka, mesebeszéd, mese habbal
 • szónoklat, prédikáció, oráció (régies), dikció (régies), felszólalás, előadás, szózat, tiráda (választékos), szpícs (szleng)

avagy

kötőszó
 • vagy

csinál

ige
 • tesz, cselekszik, ténykedik, tevékenykedik, művel, dolgozik, végez, végbevisz, véghezvisz, űz, folytat
 • készít, formál, alkot, barkácsol, gyárt, alakít, létrehoz, létesít, sikerít (bizalmas), szerkeszt, kreál, buherál (szleng), bonyolít (tájnyelvi), makherál (tájnyelvi), mesterkél (tájnyelvi), kigondol, kitalál, kiötöl
 • rendez, okoz, kelt, (hibát) ejt, (arcot, grimaszt) vág, (rendet) rak, (lármát, botrányt) csap
 • (valamivé, valamilyenné): formál, alakít, farag (valakiből valamit)
 • (valamibe): ürít, ereszt, székel, piszkít

döntés

főnév
 • billentés, hajlítás
 • ítélet, elhatározás, döntvény (régies), választás, decízió (idegen), verdikt (régies), deliberátum (idegen), rezolúció (régies), ukáz (régies), rendelet, rendelkezés, judícium (régies)
 • határozat, végzés

kulminál

ige
 • tetőzik, tetőpontra hág
 • delel
 • kicsúcsosodik

áldatlan

melléknév
 • kellemetlen, bajos, balszerencsés, vészhozó, rossz, kedvezőtlen, előnytelen, káros, ártalmas, baljóslatú, ominózus, átkos
 • rendezetlen, fejetlen, zűrzavaros

akasztó

főnév
 • ruhaakasztó, vállfa, fogas
 • hurok, fül, karika, kampó, horog, fülecs (régies)

aluszékony

melléknév
 • álomszuszék, hétalvó, mormota Sz: jó alvókája van; ágy terhe; kialudná a krumplit a földből

dülöngél

ige
 • dülöng, tántorog, inog, imbolyog, támolyog, ingadozik, csetlik-botlik, bukdácsol, botorkál, botladozik, ténfereg, inog-binog (tájnyelvi), dülöngőzik (tájnyelvi), illeng (tájnyelvi)

elenyészik

ige
 • eltűnik, megszűnik, megsemmisül, szertefoszlik, véget ér, elsorvad, elvész, tovatűnik, elhamvad, elpárolog, elbomlik, elhal, elfogy, semmivé válik, elnyeklik (tájnyelvi)
 • elmúlik, elpusztul
 • elhalványul, elhomályosul, elmosódik, megfakul
 • (vmivel összehasonlítva): elül (tájnyelvi), eltörpül

félrevonul

ige
 • elvonul, félrehúzódik, bezárkózik, elzárkózik, elkülöníti magát, visszavonul, izolálja magát (régies), elhuzakodik (tájnyelvi)

érdemjegy

főnév
 • osztályzat, jegy, kalkulus (idegen)

csordul

ige
 • csurran, cseppen

csapózár

főnév
 • csappantyú

diéta2

főnév
 • (régies): országgyűlés, parlament

engedékeny

melléknév
 • erélytelen, gyengekezű, liberális, puha, laza (bizalmas), hajlékony, traktábilis (idegen), lágy, rugalmas, irányítható, hajlítható, flexibilis, meggyőzhető, simulékony, konciliáns (idegen), megszelídíthető, békeszerető, jámbor, jóindulatú, kegyes, szelíd, nyájas, készséges, előzékeny, lágyszívű, könyörületes Sz: hajlik, mint a fűzfavessző; az üres szekérnek is kitér; a gyermeknek is kitér
 • megértő, megbocsátó, indulgens (idegen), elnéző, türelmes, toleráns, békülékeny, kibékíthető, engesztelhető, irgalmas

csügg

ige
 • csüng, függ, csüllöng (tájnyelvi), lóg (bizalmas)
 • lekonyul, lelóg, aláhajlik, fityeg, leffeg (tájnyelvi), csilleng (régies)
 • (valakin): rajong (valakiért), ragaszkodik (valakihez), imád, szeret, becéz, dédelget, babusgat, ajnároz, kényeztet, nyászálódik (tájnyelvi)

bizonyul

ige
 • (valaminek, valamilyennek): minősül, látszik, tűnik, mutatkozik
 • (valakire valami): rábizonyul

dobban

ige
 • koppan, dübben (tájnyelvi)
 • (szív): ver, rebben (tájnyelvi)

érdekcsoport

főnév
 • érdekszövetség, érdekközösség, klikk, brancs (bizalmas), lobby