lakbér szinonimái

főnév
 • házbér

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bír

ige
 • elbír, megbír
 • (bírja magát): jó erőben van, erős
 • elvisel, eltűr, kibír, kiáll, áll
 • (szleng): szeret, kedvel, tetszik (valakinek valami), csíp (szleng), komál (szleng), vonzódik (valakihez)
 • képes, tud, győz
 • (valakit valamire): rábír, rábeszél, rávesz, kényszerít, késztet, indít (valamire)
 • (régies): birtokol, birtokában van, van (valamije), rendelkezik (valamivel), bírlal (szaknyelvi)
 • (nyelvet): tud, ismer, beszél
 • (valakivel): féken tart, kordában tart

gépgyártás

főnév
 • géptermelés, gépipar
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lakbér szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

központ

főnév
 • belváros, city (idegen), fellegvár
 • székhely, székház
 • centrum, középpont, mag
 • góc, gyújtópont, tűzfészek

kiselejtez

ige
 • kiválogat, kiválaszt, kiszed, kiemel, kirostál, kiszuperál (bizalmas), kimustrál, szanál (bizalmas), eltávolít, kidob, eldob, kivet, kilök, félredob, szemétre dob, sutba dob, túlad (valamin), megszabadul, akolbólít (tájnyelvi)

kilel

ige
 • (tájnyelvi): kigondol, kieszel, kitalál
 • (tájnyelvi): megtud, rájön (valamire)

kaszárnya

főnév
 • laktanya, katonaszállás (régies), katonalakház (régies)

kutyafuttában

határozószó
 • gyorsan, sietősen, kapkodva, felületesen, rohanva, lihegve, futólag, hevenyészve, elhamarkodottan(bizalmas)

leroskad

ige
 • lerogy, alél, ájul, összeroskad, összeesik, összerogy, leszédül, lehanyatlik, ájuldoz, leroggyan, összenyaklik
 • ledől, összedől, leomlik

trópusi

melléknév
 • délszaki, tropikus (szaknyelvi), forró égövi, déli
 • forró, perzselő, tikkasztó

ingóság

főnév
 • marha (régies), mobíliák (szaknyelvi)

igyekvő

melléknév
 • törekvő, iparkodó, szorgalmas, szorgos, dolgos, serény, lelkes, ambiciózus, agilis, fáradhatatlan, buzgó, ügybuzgó, becsvágyó

fémhulladék

főnév
 • hulladék fém, forgács, ócskavas

itt

határozószó
 • itten (bizalmas), ezen a szent helyen (bizalmas), íme (választékos), ímhol (régies), hoc loco (idegen), itteg (tájnyelvi), itteneg (tájnyelvi), ehelyt (tájnyelvi), ehol (tájnyelvi), ihol (tájnyelvi), ihon (tájnyelvi), ehelyütt (régies)
 • közel, a közelben

levéltár

főnév
 • oklevéltár, okmánytár, okiratgyűjtemény, irattár, levelestár (szaknyelvi), archívum, kutri (tájnyelvi), limbus (idegen)

mázol

ige
 • fest, beken, bevon (valamivel), pamacsol (bizalmas), ken-fen, kiszínez, pingál, maszatol, ecsetel, pacsmagol, kencefencél (tájnyelvi)
 • (bizalmas): odacsap, odavág

bak

főnév
 • hím, kos, kan
 • állvány, faragószék (tájnyelvi)
 • fűrészbak, kecskeláb (tájnyelvi)
 • kocsiülés
 • (szaknyelvi): ütköző, cölöpverő

numerikus

melléknév
 • számbeli, szám szerinti, számszerű
 • számjegyvezérlésű (szaknyelvi)

meredt

melléknév
 • megmerevedett, dermedt, merev, mozdulatlan, elgémberedett, kemény, feszes, megingathatatlan
 • (szem): kidülledt, kitágult, kinyílt

lakóház

főnév
 • lakóépület, lakás, lak, villa

közíró

főnév
 • újságíró, publicista (idegen), hírlapíró

lehuny

ige
 • behuny, lecsuk, lezár, bezár
 • lesüt
 • (régies): elmúlik, múltba vész

méltóságos

melléknév
 • (választékos): méltóságteljes, méltó, dicső, fejedelmi, fenséges, fennkölt, magasztos, ünnepélyes, tekintélyes, bámulatos, nagyszerű, nemes
 • (régies): nagyméltóságú, kegyelmes, nagyságos

látvány

főnév
 • látás (régies), panoráma, perspektíva
 • kép, kilátás, nézedelem (régies)
 • tünemény, fenomén (régies)
 • aspektus, szcéna (régies), jelenet

kiszív

ige
 • felszív, magába szív, kiszop, kiiszik, kiszörpöl, kiszürcsöl, kiszivattyúz, kipumpál, lecsapol, kiereszt, kimerít, kiürít, kiszipákol (régies), pungál (idegen), kiszíp (tájnyelvi)
 • kifakít, elszíntelenít
 • kiszárít (bőrt)
 • kihasznál, kiszipolyoz

leltároz

ige
 • leltárba vesz, leltárt készít, jegyzékbe vesz, számba vesz, összeszámlál, lajstromoz, összeír, rovancsol (szaknyelvi)

menyegző

főnév
 • esküvő, esketés, nász (választékos), frigy (választékos), egybekelés, lakodalom, lagzi