elmosogat szinonimái

ige
 • elmos, leöblít, elöblít, felmosakodik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hullámsáv

főnév
 • hullámhossz, frekvenciasáv

felró, fölró

ige
 • felír, feljegyez, ráró, belevés, rovással megjelöl, fölmetsz (régies)
 • nyilvántart
 • számlájára ír, terhére ró, szemére vet, szemére hány, hibáztat, vádol, terhel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elmosogat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elgyengül, elgyöngül

ige
 • elerőtlenedik, kimerül, elfárad, elbágyad, ellankad, elpilled, elernyed, erejét veszti, kipurcan, elcsigázódik, eltikkad, elkényszeredik (tájnyelvi), lerongyosodik (tájnyelvi)
 • elhalkul, eltompul, elnémul, elcsitul, elcsendesedik, elül

diadalmaskodik

ige
 • győz, nyer, győzedelmeskedik, győzelmet arat, diadalra jut, diadalt arat, diadalt ül, diadalmat ül (régies), elnyeri a pálmát, elnyeri a babérkoszorút, babért arat, triumfál (régies), felül marad, felülkerekedik

csüggedt

melléknév
 • kedvetlen, szomorú, bánatos, bús, mélabús, lehangolt, kókadt, lankadt, ernyedt, levert, kishitű, megtört, nyomott, reményvesztett, kedveszegett, elkeseredett, kétségbeesett, beletörődő, lemondó, vigasztalan, boldogtalan, lesújtott, kedélybeteg, életunt, rezignált, apatikus, fásult, fád, szplínes (régies), defetista (idegen), desperált (idegen), letargikus, deprimált

buzgóság

főnév
 • odaadás, buzgalom, iparkodás, fáradozás, igyekvés, törekvés, tevékenykedés, serénykedés, munkakedv, sürgölődés, lendület, nekibuzdulás, felbuzdulás, lelkesedés, rajongás, igyekezet, szorgalom, szenvedély, szenvedelem (régies), stréberség (bizalmas), ambíció, hév (választékos), vehemencia
 • ájtatosság, áhítat, istenesség, hitbuzgóság, bigottság (pejoratív), elvakultság

elkövetkező

melléknév
 • következő, azutáni, későbbi, jövendő, jövő, eljövendő, küszöbönálló, közelgő

emberöltő

főnév
 • nemzedék, generáció, emberivadék (régies)

megértő

melléknév
 • együtt érző, jóérzésű, jólelkű, lágyszívű, rokonszenvező, jóságos, jószívű, nagylelkű, belátó, jóindulatú, méltányos, jóakaratú, elnéző, türelmes, toleráns, béketűrő

beolvad

ige
 • egyesül, eggyé válik, asszimilálódik, hasonul, elvegyül, belesimul, elkeveredik, idomul, fuzionál

beleharap

ige
 • megharap, ráharap (valamire), belekap, belemar
 • (láng): belekap

beül

ige
 • beleül, leül, betelepszik, beleveti magát (valamibe), bevágja magát (valamibe)

építkezés

főnév
 • építés

falubeli

melléknév
 • idevaló, idevalósi, földi, kebelbeli (régies)
 • ismerős, szomszéd
 • falusi, vidéki

gyűlölködik

ige
 • ellenségeskedik, haragoskodik, fenekedik (régies), acsarkodik, ellenkedik (régies), piszkálódik, háborúskodik, viszálykodik, ingerkedik, kötekedik, civakodik

fogy

ige
 • csökken, csappan, fogyatkozik, kevesbedik, kevesbül, fogytán van, apad, olvad, kopik, keskenyedik, vékonyodik, zsugorodik, szűkül (régies), kisebbedik, felhasználódik, lankad, mérséklődik, halványul, elhalkul, szűnőfélben van, csökik (tájnyelvi), apaszt (tájnyelvi), kopogat (tájnyelvi)
 • csillapodik, csillapul
 • soványodik, karcsúsodik, hitványodik (tájnyelvi), aszik, sorvad

elnapol

ige
 • halaszt, elhalaszt, elodáz, kitol
 • felfüggeszt, berekeszt, eltol

elfeledkezik, elfele

ige
 • elfelejt, elfeled
 • megfeledkezik (valamiről)
 • (elfeledkezik magáról): elragadtatja magát, elragadja az indulat, elveszti a fejét

elszorul

ige
 • összeszorul, összehúzódik, elfullad

fizetőpincér

főnév
 • főpincér, főúr (bizalmas), fizető (bizalmas)

előkotor

ige
 • előkeres, előszed, előhoz, kiszed, kikapar, kiemel, előás, megkeres, előhúz, előhalász, kibányász (bizalmas), kiguberál (bizalmas)

díszlik

ige
 • díszeleg, ékeskedik, pompázik, virít
 • éktelenkedik (pejoratív)
 • (tájnyelvi): divatos, dívik, szokásban van

elvágyik

ige
 • elvágyódik, elkívánkozik

foglalkoztat

ige
 • dolgoztat, munkával ellát
 • alkalmaz, felvesz, felfogad, szerződtet, munkát ad
 • izgat, igénybe vesz, leköt, leköti a figyelmét (valakinek)
 • elfoglal, idegesít, gondot okoz, nyugtalanít