elismervény szinonimái

főnév
 • igazolás, nyugta, bizonylat, tanúsítvány, ellenőrző szelvény, számla, faktúra (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kedvezőtlen

melléknév
 • kellemetlen, előnytelen, hátrányos, mostoha, szerencsétlen, alkalmatlan, inopportúnus (idegen)
 • boznyákos (időjárás) (tájnyelvi)
 • rosszalló, elítélő, baljóslatú

ortopéd

melléknév
 • testegyenesítő (szaknyelvi)
 • (szleng): furcsa, abnormális, idomtalan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elismervény szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elcsitul

ige
 • elhalkul, elcsendesedik, elhallgat
 • elcsendesedik, elhal, elenyészik, alábbhagy, elpihen
 • lecsillapul, lecsillapodik, megnyugszik, csihad (tájnyelvi)

csügged

ige
 • lankad, fárad, letörik (bizalmas), lekonyul (bizalmas), szomorkodik, búsul, kesereg, elkedvetlenkedik, elszontyolodik, elkámpicsorodik, elkenődik (bizalmas), elborul, elanyátlanodik, elkeskenyedik (bizalmas)

csiricsáré

melléknév
 • rikító, feltűnő, cifra, tarka, tarkabarka, harsány, hivalkodó, szedett-vedett, hitvány, ízléstelen, olcsó, ordenáré, girigáré (tájnyelvi), kiabáló színű

bőkezűség

főnév
 • nagylelkűség, adakozás, jótékonyság, gavalléria, galantéria, munificencia (régies), generozitás (idegen), liberalitás (régies)

elforgácsol

ige
 • szétforgácsol, elgyalul, eldarabol, elfarigcsál (tájnyelvi), elaprít (tájnyelvi)
 • elfecsérel, elapróz, aprópénzre vált

elszokik

ige
 • abbahagy, leszokik
 • elszakad, elhidegül, elidegenedik

megafon

főnév
 • hangszóró, hangerősítő, szócső, hangtölcsér

belebolondul

ige
 • megőrül, beleőrül, belezavarodik, megzavarodik, eszét veszti, beleháborodik, belepistul (bizalmas), belekábul, belehülyül, belebőszül (tájnyelvi)
 • beleszeret, belehabarodik, lángra lobban (valaki iránt), beleesik, belezúg, odavan (valakiért), belegabalyodik, belebojtorodik (tájnyelvi), belebomlik (tájnyelvi)

befejez

ige
 • bevégez, elkészít, elvégez, végez (valamivel), véget vet (valaminek), pontot tesz (valamire), tető alá hoz, (megbízást) teljesít, abszolvál
 • megcsinál, végrehajt, véghezvisz, végbevisz, lezár, elfogyat (tájnyelvi), konszummál (idegen), perfektuál (idegen), egzekvál (régies), finisel (szaknyelvi) Sz: felteszi a pontot az i-re
 • abbahagy, félbeszakít, felhagy (valamivel)
 • végére ér (valaminek), túljut (valamin), (iskolát) kijár, (tanulmányokat) abszolvál, letud (valamit)

bér

főnév
 • munkabér, munkadíj, fizetés, fizetség, illetmény, jövedelem, kereset, járandóság, díjazás, javadalmazás, tiszteletdíj, honorárium, zsold (szleng), hópénz (régies), gázsi (bizalmas), keresmény (régies), kommenció (régies), sallárium (régies), ángária (régies)

elvan

ige
 • megvan, elél, megél, elteng, békén van (régies)
 • megfér, összefér

etikett

főnév
 • illemtan, protokoll

gyáripar

főnév
 • nagyipar

fesztelen

melléknév
 • közvetlen, felszabadult, felengedett, feloldódott, oldott, könnyed, kötetlen (beszélgetés), mesterkéletlen, keresetlen, természetes, bizalmas, családias, otthonos, otthonias, flott (bizalmas)

eljegyzés

főnév
 • kézfogó, gyűrűváltás, jegyváltás, kendőváltás (régies), mátkásulás (tájnyelvi)

elbizonytalanodik

ige
 • tétovázik, elkételkedik (tájnyelvi), meginog, megtántorodik, haboz, hezitál

előredől

ige
 • előrehajol, előrehajlik, meggörbed, meghajol

fent

határozószó
 • fenn, felül, a magasban, tetején, odafönn, kukkon (tájnyelvi)
 • fentiekben, az előzőekben, az előbbiekben, feljebb, előzőleg
 • ébren, talpon

ellennyugta

főnév
 • bizonylat, nyugta, számla, belég (bizalmas)

dehogynem

kötőszó
 • de, de igen, dehogyisnem, dehogysem (tájnyelvi)

elrendez

ige
 • rendbe rak, rendbe szed, helyére tesz, rendbe hoz, eligazgat, összerendez, elalkalmasgat (tájnyelvi), csinosít
 • sorba rak, osztályoz, csoportosít
 • (ügyet): elsimít, tisztáz, megvilágít, megold, elintéz, nyélbe üt, eligazít, helyrepofoz (bizalmas), helyrehoz, megbeszél, egybehangol, elápolgat (tájnyelvi)

festetlen

melléknév
 • színezetlen, kendőzetlen