tétlen szinonimái

melléknév
 • dologtalan, munkátlan, passzív, lusta, rest, lomha, henye, renyhe, tunya, semmittevő, tespedt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gríz

főnév
 • dara, búzadara

kizár

ige
 • kicsuk
 • kirekeszt, távol tart
 • eltávolít, kiállít, leléptet (bizalmas), diszkvalifikál (idegen), prekludál (régies), bojkottál, kiközösít, kiátkoz, kitagad, kigolyóz (szleng), exkommunikál (idegen)
 • eltanácsol, kicsap, kitilt, exmatrikulál (idegen), relegál (régies)
 • megakadályoz, kiküszöböl, kikapcsol, elhárít, eliminál (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tétlen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tékozló

melléknév
 • pazarló, pocsékló, elfecsérlő, elherdáló, felélő, könnyelmű, költekező, pénzpocsékoló, tobzódó (régies), bőköltő (tájnyelvi), préda (tájnyelvi), pazar (régies), kihányó (tájnyelvi), kordé (tájnyelvi)
 • bőkezű

szigony

főnév
 • halászvilla (régies)

szenvedés

főnév
 • kín, fájdalom, gyötrelem, kínszenvedés, pokol, megpróbáltatás, hányattatás, sínylődés, nyomorúság, szívfájdalom, golgota (választékos), kereszt, kálvária
 • kínvallatás, tortúra, mártírium (idegen), mártíromság
 • tűrés, jajság (tájnyelvi), córesz (szleng)
 • csapás, sorscsapás

sommás, summás

melléknév
 • velős, tömör, rövidre fogott, nagyvonalú

teringettét

indulatszó
 • a nemjóját!, ejha!, láncos lobogós!, az ördögbe is!, a teremburáját!, a teremtésit!, a kutyafáját!

trotli, trotyli

melléknév, főnév
 • gyámoltalan, bárgyú, félkegyelmű, ügyefogyott, rozoga, trottyos (bizalmas), totyakos
 • öregember, vénember

rendelőintézet

főnév
 • poliklinika (idegen), járóbeteg-rendelő, járóbeteg-gondozó

rátarti

melléknév
 • öntelt, önhitt, magahitt (régies), elbizakodott, beképzelt, felfuvalkodott, hetyke, begyes (tájnyelvi), büszke, fölényes, peckes, kevély, dölyfös, gőgös, pökhendi, fennhéjázó, önérzetes, magabízó (választékos), rátartós (régies), kivagyi (tájnyelvi), gangos (tájnyelvi), kackiás (tájnyelvi), nyakavági (tájnyelvi), tollaskalapos (tájnyelvi)

mutat

ige
 • megmutat, rábök, rámutat
 • felmutat, felemel, látni enged
 • szemléltet, demonstrál, jelez, jelöl
 • jelent, jelképez, kifejez, szimbolizál, ábrázol, megjelenít, tanúsít
 • kimutat, kifejez, elárul, tükröz, sugároz, feltár, sejtet, céloz, utal (valamire), napvilágra hoz
 • színlel, megjátszik, tettet
 • illik, mutatós, tetszetős, szép

ritkán

határozószó
 • nagy ritkán, elvétve, elszórtan, alig, hébe-hóba, hébe-korba, néha, néha-néha, néhanapján, nagy néha, időnként, némelykor, egyszer-másszor, egyszer-egyszer, időközönként, hellyel-közzel, olykor-olykor, alkalmilag, alkalomadtán, esetenként, nemigen

tus2

főnév
 • (régies): éljenzés, áldomás, felköszöntés, pohárköszöntő

üzér

főnév
 • (régies): nyerészkedő, haszonleső, spekuláns, feketéző (szleng), seftelő (bizalmas), nepper, kufár (régies), adóvevő (régies), díler (szleng)

izgatószer

főnév
 • élénkítőszer, élénkítő, ajzószer, doppingszer, serkentő, stimuláns (szaknyelvi)

vizsgázik

ige
 • felel, vizsgát tesz, kollokvál, szigorlatozik, szigorol

tetőfok

főnév
 • tetőpont, csúcspont, csúcs, netovábbja (valaminek), teteje (valaminek)
 • csúcsérték, forrpont
 • maximum
 • zenit (szaknyelvi), delelő (választékos)(szaknyelvi)

tehetséges

melléknév
 • lángeszű, zseniális, éles elméjű, okos, eszes, értelmes, intelligens
 • fogékony, rátermett
 • (tájnyelvi): tehetős

tömörít

ige
 • összenyom, összesajtol, bedöngöl, döngöl, komprimál (szaknyelvi), zömít (régies)
 • egyesít, összefog, egybegyűjt, összegyűjt
 • összefoglal, összevon, lerövidít, sűrít, meghúz, kivonatol

visszaverődik

ige
 • visszatükröződik, visszasugárzódik
 • visszhangzik, rezonál
 • visszapattan, visszaütődik

tisztító

főnév
 • vegytisztító, ruhatisztító, mosoda, mosóüzem, patyolat, puceráj (régies)
 • (régies): hashajtó, hajtószer, purgáló, purgatívum (szaknyelvi), purgó (régies, bizalmas), laxans (szaknyelvi), laxativum (szaknyelvi), hastisztító (régies), szalajtó (régies), fostató (tájnyelvi, régies)

szintúgy II.

kötőszó
 • szintén, is, úgyszintén, hasonlóképp, hasonlóképpen, nemkülönben

törzsszám

főnév
 • (szaknyelvi): prímszám
 • (szaknyelvi): nyilvántartási szám, azonosítószám, iktatószám

vízmosás

főnév
 • vízomlás, árok, mélyedés, gödör, horhos (tájnyelvi), mélyút (tájnyelvi)