ritmus szinonimái

főnév
 • hullámzás, lüktetés, ütem, ütemesség, lejtés, numerus (régies), taktus
 • időmérték, versmérték, tempó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

meghatódik

ige
 • megilletődik, elérzékenyedik, elérzékenyül, elfogódik, megrendül, megindul (választékos), ellágyul, elolvad (bizalmas), elgyöngül

tárgyi

melléknév
 • dologi, tárgyszerű, anyagi, konkrét, kézzelfogható, objektív, materiális, fizikai
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ritmus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rejtett

melléknév
 • titkos, rejtelmes, apokrif (szaknyelvi), diszkrét, obskúrus (idegen), enigmatikus (idegen), misztikus, okkult, ezoterikus (szaknyelvi)
 • álcázott, kendőzött, palástolt, titkolt, leplezett, láthatatlan, burkolt
 • feltáratlan, felfedezetlen, szunnyadó
 • rejtőzködő, bujkáló, félreeső, lappangó, elfojtott, látens (idegen), implicit (szaknyelvi)

pénzmágnás

főnév
 • iparmágnás, mágnás, iparbáró, bankvezér (régies)

paróka

főnév
 • vendéghaj, álhaj, póthaj, máshaj (tájnyelvi), dupé (régies)

orgona2

főnév
 • orgonabokor, orgonafa, lilabodza (tájnyelvi), spanyolbodza (tájnyelvi), tengeribodza (tájnyelvi), törökbodza (tájnyelvi), szelence (tájnyelvi), siringa (régies)

részletes

melléknév
 • részletező, aprólékos, tételes, minuciózus (idegen), tüzetes, átfogó, alapos, beható, részletezett, részletekbe menő, mindent felölelő, terjedelmes, kimerítő, bőséges, lelkiismeretes

silány

melléknév
 • gyenge, fejletlen, satnya, gyatra, gyarló, gyarvány (tájnyelvi), nyápic, nyamvadt, nyámnyila, gyeszora (tájnyelvi)
 • értéktelen, haszontalan, olcsó, hitvány, vacak, gyenge, vásári (pejoratív), ócska, tré, tréfli (bizalmas), krajcáros (régies), gyepász (tájnyelvi), bóvli, csapnivaló, selejtes, eladhatatlan, dibdáb, lepra (durva), szar (durva)
 • alávaló, aljas, jellemtelen, mihaszna, romlott, semmirevaló, semmirekellő, erkölcstelen, gyalázatos, becstelen
 • tartalmatlan
 • szellemtelen, otromba, ildomtalan (tájnyelvi)

nagyvonalú

melléknév
 • nagystílű, elegáns, előkelő, nagyvilági, nagyszerű
 • nagyszabású, lendületes, hatalmas
 • bőkezű, adakozó, gavalléros, jótevő, nagylelkű, gáláns (választékos)
 • elnéző, engedékeny
 • előzékeny, készséges, kuláns (régies)

mű-

melléknév
 • művészi, művészeti
 • mesterséges, művi, csinált, szintetikus
 • hamis, színlelt, tettetett, utánzott, ál
 • műszaki
 • szakmai

külön II.

határozószó
 • szétválasztva, más-más helyen, más-más helyre, ketté, elkülönítve, külön-külön, egyenként, megkülönböztetve, megkülönböztetett módon
 • egymagában, magában, egyedül
 • kiemelve, hangsúlyozottan, nyomatékosan
 • csupán, csak

népviselet

főnév
 • viselet, parasztruha

sorakozó

főnév
 • gyülekező, szemle, mustra (régies), létszámolvasás, névsorolvasás, névsor (bizalmas), gléda (régies), appel (idegen)

szárazföldi

melléknév
 • kontinentális (szaknyelvi), terresztrikus (szaknyelvi), földi

formál

ige
 • létrehoz, alkot, formába önt, mintáz, megjelenít
 • metsz (valamibe), farag, ábrázol (régies)
 • alakít, változtat, idomít, nevel

törzskönyv

főnév
 • kimutatás, jegyzék, nyilvántartás, iktatókönyv, pedigré

tanácstalan

melléknév
 • tehetetlen, határozatlan, tétovázó, tétova, habozó, zavart, zavarodott, döntésképtelen

robban

ige
 • explodál, felrobban, szétrobban, szétdurran, szétpukkan, elpukkan, elpukkad, levegőbe repül, detonál
 • dörren, durran
 • kitör, kifakad, indulatba jön, felfortyan
 • (valahova): terem (valahol), toppan

reflektor

főnév
 • fényszóró, fényvető

sav

főnév
 • acidum (szaknyelvi), savany (régies)
 • (régies): só

takargat

ige
 • bugyolál, pólyál, beterít, beborít, beburkol
 • leplez, palástol, álcáz, kendőz, elrejt, rejteget, titkol, eltitkol, dugdos, homályba borít, elsimít, eltussol, elhallgat, elmismásol (bizalmas), elken (bizalmas)

rosszindulatú

melléknév
 • alattomos, komisz, perfid (idegen), rosszlelkű, gonosz, álnok, elvetemült, romlott, rosszhiszemű, rosszmájú, kárörvendő, kaján, maliciózus, rosszakaratú, ellenséges, kegyetlen, gyilkos, kíméletlen, csípős, szívtelen, acsarkodó, feketemájú (tájnyelvi), dusmán (tájnyelvi)
 • káros, ártalmas, halálos, gyógyíthatatlan, malignus (szaknyelvi)

petty, pötty

főnév
 • pont, folt, foltocska, szeplő, szépséglencse, lencse, bötyka (tájnyelvi), bab, paca, pecsét
 • stigma, bélyeg
 • (jelzőként): kicsiny, csepp, pici, pinduri, kevés, kicsi

senki I.

névmás
 • senki emberfia, egy árva lélek se, egy teremtett lélek sem, a kutya se (bizalmas), a herkópáter sem
 • (jelzőként): semmirekellő, semmirevaló, haszontalan, mihaszna, hitvány, jelentéktelen

tambura

főnév
 • (tájnyelvi): citera