paróka szinonimái

főnév
 • vendéghaj, álhaj, póthaj, máshaj (tájnyelvi), dupé (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megfázik

ige
 • meghűl, elfázlódik (tájnyelvi), megnáthásodik, betaknyosodik (bizalmas), kihűtögeti magát (tájnyelvi) Sz: mezítláb aludt (tréfás)
 • átfázik, átfogy, összefogy

meglop

ige
 • megkárosít, kizsebel (bizalmas), kirabol, megzilál (tájnyelvi), megvág (szleng), levág (szleng), megkopaszt (bizalmas) Sz: megfeji az erszényét
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a paróka szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összetörik

ige
 • eltörik, széttörik, kettétörik, összetöredezik, izzé-porrá törik (bizalmas), ripityára törik, összeroncsolódik, széjjelroncsolódik, összezúzódik, széjjelzúzódik, összeroppan, összeszakad, összefakad (tájnyelvi)
 • elfárad, kifárad, kimerül, összetörődik, eltörődik
 • megtörik, összeroppan, tönkremegy, összeomlik

nyelvújítás

főnév
 • neológia (szaknyelvi)

neurológia

főnév
 • ideggyógyászat

miatyánk

főnév
 • az Úr imája, az Úr imádsága, úrima, pater noster (idegen)

papa

főnév
 • apa, édesapa, atya (választékos), apuka, apuci (bizalmas), papi (bizalmas), apus (bizalmas), papus (bizalmas), papuska (bizalmas), apóca (bizalmas), apácska, fater (szleng)
 • nagyapa, nagypapa, nagypapi (bizalmas), nagyapi (bizalmas), nagyatya, nagyapó, nagytata (bizalmas), papi (bizalmas), ópapa (tájnyelvi), apócska (tájnyelvi)
 • (szleng): öregember, öregapó, tata (bizalmas), apó

porhanyó, porhanyós

melléknév
 • pudvás, redves, korhadt, porhó (tájnyelvi)
 • lágy, puha, omlós

meghoz

ige
 • elhoz, visszahoz, idehoz, hazahoz, átad, átnyújt, kézbesít
 • előidéz, okoz, kivált
 • eredményez, eredménnyel jár, vezet (valamihez)
 • gyümölcsözik, megterem
 • megalkot, kimond, létrehoz
 • vállal
 • (tájnyelvi): megad, megfizet, visszaad
 • (régies): tudósít, tudtul ad

megereszkedik

ige
 • meglazul, lankad, petyhüdik
 • besüpped, megroggyan, megroskad
 • meggörbül, deformálódik, behajlik, belóg, lágyul, megvetemedik
 • kitágul
 • (tájnyelvi): megnedvesedik, megnyirkosodik

kihatás

főnév
 • hatás, következmény, fejlemény, eredmény, kimenetel, okozat
 • fontosság, horderő, jelentőség, folyomány

megolvad

ige
 • felolvad, elolvad, felenged, oldódik, cseppfolyóssá válik, folyik
 • (választékos): meghatódik, ellágyul

prezentál

ige
 • bemutat, kiállít
 • előterjeszt, előad, megmutat, közzétesz, produkál, exponál (idegen), tálal (bizalmas), tolmácsol
 • benyújt, beterjeszt, indítványoz, javasol
 • ajándékoz, ad, adományoz
 • átnyújt, átad, odaad, rendelkezésre bocsát
 • (prezentálja magát): bemutatkozik, tiszteleg, megjelenik

rejtett

melléknév
 • titkos, rejtelmes, apokrif (szaknyelvi), diszkrét, obskúrus (idegen), enigmatikus (idegen), misztikus, okkult, ezoterikus (szaknyelvi)
 • álcázott, kendőzött, palástolt, titkolt, leplezett, láthatatlan, burkolt
 • feltáratlan, felfedezetlen, szunnyadó
 • rejtőzködő, bujkáló, félreeső, lappangó, elfojtott, látens (idegen), implicit (szaknyelvi)

eszmélet

főnév
 • öntudat, ész, értelem, tudata (valaminek)

szorgalmaz

ige
 • kezdeményez, kérelmez, szollicitál (régies), szorgat (tájnyelvi), sürget, siettet, sarkall, reklamál

sugalmaz

ige
 • sugall, súg, sejtet, célozgat, utal
 • inspirál, szuggerál, ihlet, ösztönöz
 • rávezet, duruzsol, rábeszél, rábír, késztet, befolyásol, tanácsol, megszab, diktál

pároztat

ige
 • fedeztet, hágat
 • keresztez
 • párosít, rendez, összeválogat

összerogy, összerogy

ige
 • összeesik, összecsuklik, összeroskad, elalél, elájul, lelaskad (tájnyelvi) Sz: összeesik, mint az üres zsák
 • összedől, összeomlik, romba dől Sz: összedől, mint a kártyavár; összement, mint a sikátori templom

pintér

főnév
 • kádár, bodnár, hordókészítő, hordócsináló (régies)

spárga1

főnév
 • zsineg, madzag, zsinór, kötél, spagát (idegen), spagóca (szleng)

pázsit

főnév
 • gyep, fű

nyomós

melléknév
 • jelentős, fontos, tekintélyes, jelentékeny, döntő, nyomatékos, súlyos, hathatós, komoly, hatékony, ésszerű, hatásos, sokatmondó, mélyenszántó, lényeges, releváns (szaknyelvi), ellenállhatatlan, meggyőző, alapvető
 • kényszerítő
 • (régies): alapos, gondos, pontos, mindenre kiterjedő, velős, frappáns, tüzetes, tetemes
 • (régies): nyomasztó, súlyos, terhes

pocskondiáz

ige
 • gyaláz, becsmérel, ócsárol, leszól, szapul (bizalmas), csepül, cikiz, szidalmaz, besároz, befeketít, mocskol (tájnyelvi), beszennyez, piszkol, dehonesztál

strandol

ige
 • fürdik, úszkál, napozik
 • strandra jár