nyomdászat szinonimái

főnév
 • könyvnyomtatás, nyomdaipar, tipográfia (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hallás

főnév
 • hallgatás, hallgatódzás, fülelés, megneszelés, neszelés
 • hallóképesség, hallóérzék
 • zenei hallás

versel

ige
 • ír, költ, verset farag, versbe önt, versbe szed, megdalol, verzifikál (idegen)
 • (tájnyelvi): szaval, verset mond
 • (tájnyelvi): versenyez, vetélkedik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyomdászat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

néprajz

főnév
 • etnográfia (szaknyelvi), néprajztudomány
 • folklór

menten

határozószó
 • azonnal, rögtön, rögvest, tüstént, nyomban, egyszeriben, helyben, íziben (tájnyelvi), mindjárt, egyszerre, szempillantás alatt

megvalósít

ige
 • beteljesít, foganatosít, valóra vált, realizál, nyélbe üt, megcsinál, elintéz, effektuál (idegen), végrehajt, véghezvisz, keresztülhajt, keresztülvisz, kivisz (bizalmas), kivitelez, létrehoz, elvégez, befejez, elér, megteremt, teljesít, megtesz, kivív, bevált, bevégez

megállapodott

melléknév
 • konszolidált, rendezett, állandó, szilárd
 • józan, komoly, kialakult, megkomolyodott, kiforrott, érett, megfontolt, higgadt, kiegyensúlyozott, nyugodt, lehiggadt, megnyugodott

nyalka

melléknév
 • kiöltözött, kicsinosított, kikent-kifent, kinyalt (bizalmas), tetszetős, kackiás, délceg, daliás, szemrevaló, snájdig (bizalmas), mutatós, fess, huszáros
 • (régies, tájnyelvi): büszke, kevély, hetyke, rátarti

ökörnyál

főnév
 • bikanyál (tájnyelvi), őszinyál (tájnyelvi), szépasszony fonala (tájnyelvi)

leitat

ige
 • lerészegít, berúgat, becsípet, felöltöztet (tájnyelvi)
 • felitat, felszárít

lecsuk

ige
 • lezár, bezár, elzár, becsuk
 • letartóztat, bebörtönöz, leültet, lakat alá tesz, hűvösre tesz (bizalmas), berupál (régies), bedutyiz (bizalmas), bevarr (szleng), bekóterol (szleng), bevág (bizalmas), elraktároz (szleng), sittre vág (szleng), lesittel (szleng), megmázsál (szleng), bekaszniz (tájnyelvi), lecsukatol (tájnyelvi)

jelentés

főnév
 • beszámoló, közlemény, közlés, értesítés, híradás, tudósítás, referátum (szaknyelvi), jelentvény (régies)
 • riport
 • jelentéstétel, kihallgatás, raport (idegen)
 • értelem, jelentéstartalom (szaknyelvi), szignifikáció (idegen), üzenet
 • lényeg, magva (valaminek)

letagad

ige
 • lehazudik, eltagad, elmismásol (bizalmas), elmisol (tájnyelvi) Sz: lehazudja a csillagokat is az égről

öregúr

főnév
 • aggastyán, öregember, vénember (pejoratív)

pari

főnév
 • névérték, paritás (szaknyelvi), egyenérték

elhanyagolt

melléknév
 • ápolatlan, gondozatlan, rendetlen, rongyos, koszlott, szakadt, lompos, slampos, topis (szleng), toprongyos, slendrián, pacuha (tájnyelvi), mosdatlan, koszos Sz: olyan, mintha vasvillával hányták volna rá a ruhát
 • elárvult, elhagyatott, mellőzött, magányos

sötétedik

ige
 • alkonyodik, leszáll az alkonyat, szürkül, esteledik, árnyallik (tájnyelvi), hankalodik (tájnyelvi), barnul (tájnyelvi)
 • sötétül
 • elsötétedik, elborul, felhőbe borul
 • elkomorul, elkedvetlenedik

rávesz

ige
 • felvesz, magára vesz, magára ölt
 • rábír, megnyer, rábeszél, rászed, megfőz (bizalmas), megdolgoz (bizalmas), megpuhít (bizalmas), megdumál (bizalmas), levesz a lábáról, rákényszerít, belevisz, ráösztökél

nyomorúság

főnév
 • nyomor, ínség, koldusbot, nélkülözés, éhezés, szükség, szegénység, szűkölködés, tengődés, córesz (szleng), nincstelenség, hiány, szorultság, mizéria (bizalmas)
 • baj, szenvedés, csapás, vesződség, kár, szerencsétlenség, boldogtalanság, jajság (tájnyelvi), balszerencse, kín, viszontagság, hányattatás
 • betegség, nyavalya, kórság

némileg

határozószó
 • valamennyire, valamelyest, bizonyos fokig, kissé, kevéssé, részben
 • némiképp, némiképpen

opponens

főnév
 • bíráló, szakértő
 • ellenfél, ellenlábas, rivális, konkurens, vetélytárs, versenytárs

ramaty

melléknév
 • (szleng): gyenge, hitvány, vacak, silány, gyatra, ócska, szemét

odaad

ige
 • átnyújt, átad, odanyújt, juttat, kézbesít, továbbít, továbbad, osztogat, odapasszol (bizalmas), odadob, odalök (pejoratív), odavet
 • odaajándékoz, adakozik, adományoz, odaítél, ráruház, átruház, átenged, fölkínál, odaígér
 • feláldoz, áldozatul ad, szentel (valakinek valamit)
 • ráhagy (valakire), örökül hagy
 • rábíz
 • (labdát): átad, passzol

merről

határozószó
 • honnan, milyen irányból
 • ahonnan

ostromol

ige
 • rohamoz, támad, megrohan, attakol (régies), körülzár, blokíroz (idegen)
 • háborgat, bombáz (pejoratív), zaklat, erőszakoskodik, molesztál, piszkál, nyaggat, szekál (bizalmas), szekíroz (bizalmas), gyötör, zavar, zargat, abajgat, buzerál (szleng)
 • udvarol, teszi a szépet

rátermett

melléknév
 • tehetséges, jártas, hozzáértő, szakértő, arravaló, rávaló, odavaló, alkalmas, hivatott, talpraesett, belevaló (bizalmas), fürge (szleng)