mecset szinonimái

főnév
 • dzsámi, templom (mohamedán)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kerekedik1

ige
 • csucsorodik, csücsörödik
 • hízik, gömbölyödik, terebélyesedik
 • kialakul, befejeződik, tökéletesedik

irgalmatlan

melléknév
 • könyörtelen, könyörületlen, kíméletlen, embertelen, szívtelen, keményszívű, kőszívű, kegyetlen, embernyúzó, érzéketlen, részvétlen, vad, durva, hajthatatlan, kérlelhetetlen, ellenséges
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mecset szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

magas

főnév
 • (a magasban): fenn, az égen

különnemű

melléknév
 • különféle, különfajú, különfajta, másféle, másfajta, más-más jellegű, különböző, diszparát (idegen), heterogén
 • másnemű

köztudat

főnév
 • közhit, köztudomás, közfelfogás
 • közvélemény

kiutal

ige
 • juttat, rendelkezésre bocsát, kioszt, ad, odaítél, részesít, nyújt, folyósít, utalványoz

már-már

határozószó
 • majdnem, szinte, kvázi, csaknem, jóformán, kis híján, közel, idestova, úgyszólván

megmételyez

ige
 • (választékos): megmérgez, megfertőz
 • beszennyez, bepiszkít(idegen)
 • (választékos): megront, lezülleszt, lealjasít, károsít

vérdíj

főnév
 • vérbírság, vérváltság
 • jutalomdíj, homágium (régies)
 • (régies): vérbosszú, megtorlás

keresztülvihető

melléknév
 • véghezvihető, megvalósítható, végrehajtható, kivihető, kivitelezhető, életrevaló, teljesíthető, lehetséges, használható, elképzelhető, ésszerű, járható, életképes, reális

keménység

főnév
 • szilárdság
 • szívósság, kitartás, állhatatosság, erő, ellenállóképesség
 • szigor, szigorúság, erély, zordság, kérlelhetetlenség, könyörtelenség, ridegség, érzéketlenség

gyámkodik

ige
 • támogat, gyámolít
 • védelmez
 • rátelepedik (valakire)

kibocsát

ige
 • kienged, kiereszt, elbocsát, elereszt
 • áraszt, lövell, sugároz, okád, zúdít, szór, hint, kilehel
 • kiad, terjeszt, lanszíroz (idegen)
 • forgalomba hoz, kihoz (bizalmas), nyilvánosságra hoz, közönségessé tesz (régies)

megrendül

ige
 • megrázkódik, megmozdul, meginog, megdől, megtántorodik, zökken, döccen
 • meghatódik, elérzékenyül
 • összerezzen, megdöbben, megijed, megrémül, megtorpan, visszariad, megdermed, összeroppan, összeomlik, tönkremegy

mesés

melléknév
 • mesebeli, mitikus, képzeletbeli, földöntúli, mondaszerű, regés, költött
 • meseszerű, mesébe illő, álomszerű, hihetetlen
 • csodás, csodálatos, fantasztikus, bámulatos, nagyszerű, kitűnő

borbély

főnév
 • fodrász, férfifodrász, hajvágó, hajnyíró, borotvás (tájnyelvi), szakállverő (tréfás), frizőr (idegen), tonsor (idegen), figaró (régies)
 • (régies): sebész, felcser, seborvos, sebgyógyító

pályafutás

főnév
 • pálya, életpálya, életút, karrier, előmenetel

nyilatkozat

főnév
 • közlemény, közlés, kijelentés, bejelentés, állásfoglalás, megnyilatkozás, közhírré tétel, vélemény, felvilágosítás, deklaráció, kommüniké (szaknyelvi), ediktum (régies), kiáltvány
 • interjú, beszélgetés
 • vallomás, tanúságtétel
 • voks (idegen), szavazat

meditál

ige
 • elmélyed, elmerül, szemlélődik
 • tűnődik, elmereng, mélázik, bölcselkedik, filozofál, elgondolkodik
 • töpreng, tanakodik, mérlegel, rágódik, tépelődik, latolgat, fontolgat, meghány-vet, morfondírozik, spekulál

macerál

ige
 • piszkál, babrál
 • zaklat, bosszant, szekíroz, szekál, háborgat, bánt, nyaggat, abajgat, buzerál (szleng), cikiz (bizalmas), inzultál, baszogat (durva), cseszeget (durva)(valakiről)(szleng)

meghatározás

főnév
 • kijelölés, megállapítás, körülírás, értelmezés, magyarázat, kiszabás, kitűzés, célkitűzés, fixálódás (idegen)
 • szómagyarázat, definíció, értély (régies), megállapítás, determináció (idegen)

nyafog

ige
 • panaszkodik, siránkozik, pityereg, nyűgösködik, nyűglődik, nyavalyog, nyöszörög, sápítozik, sopánkodik, jajveszékel, nyafkál (tájnyelvi), vernyákol (tájnyelvi), nyávog, vinnyog, máncog (tájnyelvi)

megbuktat

ige
 • elbuktat, elvág (bizalmas), meghúz (bizalmas), elhúz, elránt (bizalmas), elhasaltat (bizalmas), elnyír (bizalmas), elzúgat (bizalmas), megvág (bizalmas), kirúg (bizalmas), bevonja a betétlapját (tréfás), visszatapsol (tréfás)
 • meghiúsít, csődbe juttat, csődbe visz
 • leszavaz, megdönt, lemondat, letaszít, detronizál (szaknyelvi), elmozdít, kigolyóz, kiüt
 • (tájnyelvi): alábuktat, megmerít

lakhely

főnév
 • lakóhely, székhely, tartózkodási hely, otthon
 • lakcím, cím

megkeresztelkedik

ige
 • felveszi a keresztséget, keresztvíz alá hajtja a fejét
 • kikeresztelkedik, áttér

nyergel

ige
 • felszerszámoz
 • indul