kiállítás szinonimái

főnév
 • tárlat, bemutató, parádé, exhibíció (idegen), kirakat
 • kirakás, kitevés
 • alak, forma, prezentáció (idegen), kivitel, kidolgozás, kikészítés, csínozás (szaknyelvi), adjusztálás (idegen), külső, külalak
 • kizárás, letiltás, eltiltás
 • megírás, megszövegezés
 • kitöltés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

formál

ige
 • létrehoz, alkot, formába önt, mintáz, megjelenít
 • metsz (valamibe), farag, ábrázol (régies)
 • alakít, változtat, idomít, nevel

öntecs

főnév
 • öntet, tuskó, buga, ingot (idegen), öntvény
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiállítás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

képvisel

ige
 • eljár, megvéd, védelmez, fellép, támogat, felkarol, megóv, megoltalmaz
 • helyettesít, pótol, beugrik
 • megtestesít, jelent, kifejez, reprezentál, megjelenít, mutat, ábrázol, feltüntet, szemléltet, jelképez

irigykedik

ige
 • irigyel, rossz szemmel néz, sajnál (valakitől valamit), irigykezik (tájnyelvi), ácsánkodik (tájnyelvi), elsárgul az irigységtől

immigrál

ige
 • bevándorol, betelepedik

hengerít

ige
 • gördít, forgat, hengerget, gurít, gurdít (tájnyelvi), hempelyget (tájnyelvi), gorgolyít (tájnyelvi), gömbörget (tájnyelvi), henderít (tájnyelvi)

kétéltű II.

főnév
 • amfíbia (szaknyelvi)

kishitű

melléknév
 • félénk, félszeg, bátortalan, gyáva, szégyenlős, ijedős, visszariadó, nyúlszívű, pipogya, kislelkű (régies)
 • csüggeteg, hitevesztett, reményvesztett, balhitű, pesszimista, defetista (idegen)

szilaj

melléknév
 • vad, féktelen, fékezhetetlen, fékevesztett, zabolátlan, indulatos, heves, szenvedélyes, szertelen, rakoncátlan, tüzes, tüzesvérű, vehemens
 • (választékos): viharos, viharzó, fergeteges, háborgó, tomboló
 • rideg (állattartás)

gyorsul

ige
 • fokozódik, felélénkül, megnő
 • élénkül, frissül

gyalog I.

határozószó
 • gyalogosan, gyalogszerrel (tájnyelvi), az apostolok lován (bizalmas), maga alkalmatosságán Sz: a banári kocsiján meg a kopárdi lovain; csak gyalog, mint Balog

előterjeszt

ige
 • beterjeszt, javasol, előirányoz, indítványoz, felajánl, előad, kezdeményez, benyújt, jelent, közread, nyilvánosságra hoz, exponál (idegen), prezentál, proponál (régies), közzétesz, kifejt, beszámol, referál, megismertet(valamitől)
 • (valakit valamire): javasol, ajánl, felterjeszt

Hajnalcsillag

főnév
 • estecsillag, esthajnalcsillag, sarkcsillag, Vénusz, beteggyógyító-csillag (tájnyelvi), kétóráscsillag (tájnyelvi), juhászcsillag (tájnyelvi)

kitesz

ige
 • kihelyez, kirak, letesz, kipakol, kirámol
 • kifüggeszt, kiakaszt, kitűz, kiállít
 • eltávolít, elbocsát, kidob, kitessékel, ajtót mutat (valakinek), kiküld, kiutasít, kitilt, kihajít, kivág, kilódít, kiver, kirak, kicsap, kirúg, meneszt, kiadja az útját, (állásától) megfoszt, kiebrudal, kipenderít, (hivatalából) elmozdít, felmond
 • kilakoltat
 • feltesz, felrak, feltüntet
 • (írásjelet): odaír, kiír, feltesz, felrak, feltüntet
 • alávet, kiszolgáltat (valaminek)
 • megvan, rúg (valamennyire), felmegy (valamennyire), felér (valamivel), egyenértékű, egyenlő, annyi mint, azonos, megfelel

kölykezik

ige
 • fiadzik, megfiadzik, szül, ellik, szaporodik, világra hoz, fial (tájnyelvi)

megítél

ige
 • értékel, elbírál, ítéletet alkot, bírál, megállapít, jellemez, minősít, felmér, felbecsül, kimond, kinyilvánít, állást foglal, megvizsgál
 • elítél, ítélkezik (valaki fölött), kritizál, megbírál, kifogásol, ócsárol, becsmérel, leszól, leránt (bizalmas), szapul (bizalmas)
 • elrendel, odaítél, odaad

lepke

főnév
 • pillangó, pille, lepe (régies), lepentőcske (régies), lependék (tájnyelvi), lövöldék (tájnyelvi)

kiárad

ige
 • kiönt, kilép a medréből, kiömlik, kizúdul, eláraszt, kiomlik, kiözönlik, kifolyik, kifakad (tájnyelvi)
 • kitódul, kiront
 • kitör, előretör
 • kisugárzik, kiáramlik, emanál (idegen)

kenyérkereső

melléknév
 • családfenntartó
 • dolgozó

kímélet

főnév
 • gyengédség, tapintat, belátás, elnézés, engedékenység, figyelmesség, méltányosság, türelem, béketűrés
 • könyörület, kegyelem, irgalom

leleményes

melléknév
 • ügyes, találékony, mozgékony, szemfüles, talpraesett, élelmes, furfangos, agyafúrt, szellemes, fortélyos, invenciózus, ingeniózus (idegen)
 • ötletes, kreatív, szellemes

kienged

ige
 • kiereszt, kibocsát, szabadon bocsát, kiszabadít, elenged, szabadon enged, szabadon ereszt, szabadlábra helyez, felszabadít, megszabadít, szabaddá tesz, kiszalaszt, kiszalajt (tájnyelvi)
 • kihoz (bizalmas), megléptet (szleng)
 • kioldoz, kibont, kibogoz
 • (ruhát): bővít, tágít, kiereszt
 • megenyhül, felolvad, felenged

iszapos

melléknév
 • sáros, mocsaras, süppedős, felázott, sankos (tájnyelvi), ingoványos (régies)
 • szennyezett, szennyes, piszkos, zavaros, felkavarodott

kipattogzik

ige
 • felhólyagzik, kirepedezik, kifakad, kicserepesedik, kicsattog (tájnyelvi), kiöklik (tájnyelvi), (ajak) kipeshed (tájnyelvi), kipörsög (tájnyelvi)
 • (rügy): kifeslik, kifakad, kipattog

leönt

ige
 • ráönt, lelocsol
 • leforráz
 • leszűr, lefolyat, lecsurgat, dekantál (szaknyelvi)
 • megiszik, lecsúsztat, felhajt, lehajít, felhörpint, lehörpint, bekap, benyakal (bizalmas), bepuszil (szleng), ledönt (bizalmas), legurít (szleng)