szarvas szinonimái

főnév
 • fővad (régies), rőtvad, agancsár (régies)
 • szarvasbika
 • szarvastehén, ünő
 • szarvasborjú
 • (tájnyelvi): trágyadomb, ganajdomb
 • (régies): kifli, szarvacska (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nekimegy

ige
 • beleütközik, nekiütközik, belebotlik, hozzáütődik, odavágódik, odacsapódik, nekihajt, nekiszalad, nekifut, belerohan, elgázol, felborít, elüt
 • megtámad, nekiesik, nekiront, nekiugrik, nekitámad, rátámad, megrohan, szembeszáll, ráripakodik, odamond, beolvas (valakinek)
 • hozzáfog, belevág, hozzálát, nekikezd

eredet

főnév
 • származás, deszcendencia (idegen), genezis (idegen), kezdet, kezdőpont, születés, keletkezés, origó (idegen), kialakulás, fajzat (régies), létrejötte (valaminek), létrejövetele (valaminek)
 • forrás, forrásvidék
 • ok, végok, létok
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szarvas szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sűrűség

főnév
 • fajsúly
 • gyakoriság
 • tömörség, tömöttség, vastagság, tömítettség, denzitás (szaknyelvi), konzisztencia (szaknyelvi), töménység
 • (régies): erdő
 • bozót, liget

revizor

főnév
 • könyvvizsgáló, könyvszakértő, számlaellenőr, számvizsgáló
 • ellenőr, vizsgáló

rekviem

főnév
 • gyászmise
 • gyászzene

pironkodik

ige
 • szégyenkezik, szégyenkedik (tájnyelvi), szégyelli magát, zsenírozza magát (bizalmas), pirul, irul-pirul, restelkedik, ég (szleng)
 • el-elpirul

szalon

főnév
 • fogadószoba, társalgó, terem, díszterem, nagyterem
 • műtárlat, kiállítóterem
 • divatáruüzlet

színjátszó1

melléknév
 • színváltó, sanzsan (idegen), irizáló

örökre

határozószó
 • örökkön-örökké, mindörökké, végleg, örökké, egyszer s mindenkorra, minden időkre
 • mindhalálig, a sírig, a síron túl is

ökonómia

főnév
 • gazdaságtan, közgazdaság, közgazdaságtan
 • gazdaság
 • gazdálkodás
 • takarékosság, gazdaságosság

másfél

számnév
 • egy és fél, kettedfél (régies)

összevág

ige
 • felvág, aprít, összevagdal, felaprít, összeaprít, feldarabol, felmetél
 • megvág, megsebez, összekaszabol
 • összecsap, összeüt, összetákol, összeeszkábál, összeábdál (tájnyelvi), rögtönöz, improvizál
 • egybevág, összeesik, összeillik, egyezik, megegyezik, passzol (bizalmas), klappol (bizalmas), stimmel, kongruál (idegen), kvadrál (régies), egyenlik (tájnyelvi)

szókincs

főnév
 • szókészlet (szaknyelvi), lexika (szaknyelvi), szóanyag, szótár (választékos)
 • szóismeret, szóbőség

tapad

ige
 • ragad, simul
 • akaszkodik, csimpaszkodik
 • ragaszkodik

halálfélelem

főnév
 • halálveríték, tanatofóbia (szaknyelvi)

végvár

főnév
 • határvár (régies), véghely (választékos)

tucatszámra

határozószó
 • bőven, nagy számmal, szép számmal

szatirikus I.

melléknév
 • gúnyos, gúnyoros, csúfolódó, csúfondáros, fullánkos, epés, maró, csípős, szarkasztikus

súrlódás

főnév
 • horzsolódás, dörzsölés, horzsolás
 • nézeteltérés, civódás, civakodás, zsörtölődés, viszály, ellenségeskedés, veszekedés, huzavona

szeretet

főnév
 • vonzalom, vonzódás, rokonszenv, jóindulat, ragaszkodás, gyengédség, hajlandóság, szerelem, amor (idegen), odaadás, rajongás, imádat
 • kedvelés, élvezet

töviskorona

főnév
 • töviskoszorú

szeletel

ige
 • szel, szeldel (tájnyelvi), vág, metél, szabdal, aprít, elvág, elmetsz, felvág, szétvág, koncol, felmetél, gerezdel (tájnyelvi), trancsíroz

rizsfelfújt

főnév
 • rizskoch (bizalmas)

szétszerel

ige
 • széjjelszerel, szétszed, széjjelszed, szétbont, széjjelbont, demontál (régies)

trónörökös

főnév
 • királyi herceg, koronaherceg, koronaörökös, királyfi, várományos
 • cárevics
 • (bizalmas): fiúgyermek, fiú utód, elsőszülött