lobban szinonimái

ige
 • gyullad, gyúl, gerjed, támad, kel, éled, fellobban, lobot vet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lopótök

főnév
 • csíktök, jónástök, kobaktök, nyakastök, szívótök

állomásépület

főnév
 • állomás, vasútállomás, vasúti épület, indóház (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lobban szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lelőhely

főnév
 • telep, bánya, kincsesbánya, tárház
 • forrás

környékbeli

melléknév
 • közeli, közellevő, környező, kerületi, telepi
 • szomszéd, szomszédos

kormányos

főnév
 • navigátor (idegen)
 • kalauz (régies)

kihoz

ige
 • előhoz, kivezet, kiszabadít
 • kiad, megjelentet, közzétesz, közrebocsát, nyilvánosságra hoz
 • létrehoz, kibocsát, forgalomba hoz, gyárt, termel
 • (vkiből vmit): sarkall, serkent, ösztökél, ösztönöz
 • szembetűnővé tesz, felszínre hoz

letör

ige
 • (virágot): leszakít, leszakaszt, leszakajt (tájnyelvi), letép
 • (lázadást): elfojt, megdönt, elnyom, megfékez, szétver, eltipor, vérbe fojt, széjjelzúz, tönkrezúz
 • megszüntet, véget vet, felszámol,
 • elcsüggeszt, elszomorít, elbúsít, lesújt, lehangol, megrendít, porba sújt, letaglóz, megsemmisít, lever, megráz, földhöz vág, deprimál, indiszponál (idegen), elkedvetlenít, elszontyolít, porig sújt, kedvét szegi (valakinek), kedvét veszi (valakinek), lehervaszt (szleng), lelomboz (szleng), lepadlóz (szleng)
 • (árat): mérsékel, csökkent

megbénul

ige
 • megszélhűdik, elhal, megmerevedik
 • megdermed, leblokkol (bizalmas)
 • megakad, megáll

vakációzik

ige
 • pihen
 • nyaral, üdül, kikapcsolódik, szabadságol (bizalmas)

kanyarog

ige
 • forog, hajladozik, kígyózik, csavarog, tekereg, tekerőzik, csavarodik, kacskaringózik, cirkál (tájnyelvi), keringőzik (tájnyelvi)

joviális

melléknév
 • derűs, jókedvű, vidám, nyájas, szíves, szívélyes, fidélis (régies)

fütyöl, fütyül

ige
 • fütyörészik, füttyent, futyul (tréfás), fütyít (tájnyelvi), fütykál (tájnyelvi), fütyörékel (tájnyelvi)
 • sípol Sz: fütyül, mint a rigó
 • énekel, dalol, hangicsál (régies), csiripel, csicsereg
 • (szél): sivít, süvít, zúg, süvölt
 • (valakire, valamire): lesajnál, lenéz, lekicsinyel, keresztülnéz (valakin), ignorál (idegen), negligál (idegen) Sz: levegőnek tekint, semmibe vesz, kutyába sem vesz (valakit), ügyet sem vet (valamire), fittyet hány, elengedi a füle mellett, a füle botját se mozgatja rá; rá se ránt; rá se hederít; le se szarja; rá se bagózik; rá se köp(valakire)

kegyelmes

melléknév
 • irgalmas, könyörületes
 • (régies): kegyes (régies)
 • engedékeny, engedelmes
 • (régies): nagyméltóságú, excellenciás (idegen), méltóságos

megereszkedik

ige
 • meglazul, lankad, petyhüdik
 • besüpped, megroggyan, megroskad
 • meggörbül, deformálódik, behajlik, belóg, lágyul, megvetemedik
 • kitágul
 • (tájnyelvi): megnedvesedik, megnyirkosodik

megszámlálhatatlan

melléknév
 • megszámolhatatlan, sok, rengeteg, számtalan, töméntelen, töménytelen, tenger, tengernyi, tenger sok, temérdek, tömérdek, határtalan, fölmérhetetlen, végtelen, megannyi, számos, nagyszámú, milliónyi, miriád (régies), innumerábilis (idegen), roppant

beszéd

főnév
 • megszólalás, közlés, szóáradat, szóözön, élőszó, duma (szleng), traccs (bizalmas), csacsogás, szpícs (szleng), hadova (szleng), blabla (bizalmas), sóder (szleng), vaker (szleng), szósz (szleng), sermó (szleng), smonca (szleng), halandzsa (bizalmas), szöveg (szleng), rizsa (szleng)
 • kifejezésmód, beszédmód, stílus, beszédstílus
 • beszélgetés, társalgás, tárgyalás, diskurálás, diskurzus, eszmecsere, párbeszéd, dialógus, csevegés, terefere
 • közölnivaló, mondanivaló, megbeszélnivaló, beszélnivaló
 • szóbeszéd, pletyka, mesebeszéd, mese habbal
 • szónoklat, prédikáció, oráció (régies), dikció (régies), felszólalás, előadás, szózat, tiráda (választékos), szpícs (szleng)

önhatalmúlag

határozószó
 • önkényesen, erőszakkal, zsarnokian

naiv

melléknév
 • gyermeteg, gyermekded, gyerekes, ártatlan, szűzies
 • nyílt, őszinte, természetes, keresetlen
 • óvatlan, tapasztalatlan, tájékozatlan, egyszerű, jámbor, együgyű, balga, járatlan, butácska
 • hiszékeny, jóhiszemű, gyanútlan, könnyen hívő, félrevezethető, rászedhető, átejthető
 • népi (eposz)
 • ösztönös, autodidakta, neoprimitív

locsoló

főnév
 • öntözőkanna, locsolókanna
 • vízfecskendő, gumitömlő, slag (bizalmas)
 • locsolóautó, locsolókocsi, öntözőkocsi
 • (húsvétkor): locsolkodó, öntözködő, öntöző

lélegzik

ige
 • lélegzetet vesz, respirál (idegen), liheg, szuszog, sóhajt, lehel, zihál, szuflál (tájnyelvi), fúj, fújtat
 • él

marokszedő

főnév
 • markos (tájnyelvi), marokverő (tájnyelvi)

nacionalizmus

főnév
 • hazafiság, hazafiasság, hazafias érzés, nemzeti érzés
 • (pejoratív): sovinizmus (idegen)

lyukasztó

főnév
 • perforáló gép, átütő (szaknyelvi), pontozó (szaknyelvi)

kötszer

főnév
 • géz, sebkötő, kötés, pólya, kötözőpólya, kötözőanyag, kötözőszer, mullpólya (szaknyelvi), tépés (régies)

mázsa

főnév
 • métermázsa
 • mérleg, mázsáló
 • (szleng): börtönév
 • (szleng): ezres, rongy (szleng), sugó (szleng), misi (szleng), bartók (bizalmas)

nagysága

főnév
 • (megnevezésként és megszólításként): nagyságos asszony (régies), nagysád (régies), nagysám (régies)
 • tekintetes asszony (régies), ténsasszony (régies)