előretörés szinonimái

főnév
 • kitörés, támadás, előnyomulás, roham, ostrom, megrohanás
 • fellendülés, virágzás, fejlődés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dinoszaurusz

főnév
 • óriásgyík, sárkánygyík (szaknyelvi), őshüllő

szerez

ige
 • hozzájut, megkap, elér, elnyer, kerít, szed, szert tesz, akvirál (régies)
 • (tájnyelvi): gyarapít, gyűjt, gazdálkodik
 • kaparint, elcsíp, habzsol, szervál (szleng), tarhál (szleng), happol (szleng), harácsol, portyázik, suvaszt (tájnyelvi), elcsen, csen, csór, lop, bezsebel, szajréz (szleng), zabrál (szleng), megbuliz (szleng), megkártyáz (szleng), oroz, elemel
 • előidéz, okoz, elősegít, kivált, kelt
 • teremt, létrehoz, megformál, alkot, költ, ír, komponál
 • (régies): rendel, intéz, alapít, fundál (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a előretörés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elködösít

ige
 • leplez, takargat, elfed, eltussol (bizalmas), elrejt, burkol, összezavar, összekuszál, összegabalyít, elhomályosít

domború

melléknév
 • feldudorodott, bogárhátú, hasas, dagadt, kidudorodó, kidomborodó, kidomborított, púpos, boltozatos, boltos (tájnyelvi), bögyökös (tájnyelvi), dombos, puffadt, pöffedt, duzzadt
 • konvex (szaknyelvi), bikonvex (szaknyelvi)(szaknyelvi)(szaknyelvi)

destruál

ige
 • bomlaszt, rombol, zülleszt, lázít, demoralizál

cikk

főnév
 • áru, árucikk, termék, gyártmány, portéka
 • közlemény, újságcikk, újsághír, tudósítás, beszámoló, jelentés, kritika, ismertetés, recenzió (szaknyelvi), referátum (szaknyelvi), glossza (szaknyelvi)
 • darab, szelet, gerezd, karéj, rész, csetert (tájnyelvi)
 • törvénycikk, cikkely, szakasz, paragrafus, bekezdés, artikulus (régies)

elolvas

ige
 • átolvas, végigolvas, kiolvas
 • (tájnyelvi): elszámol, felszámlál

érdemel

ige
 • kiérdemel, rászolgál, megszolgál

megilletődik

ige
 • meghatódik, elfogódik, elérzékenyedik, elérzékenyül, megindul (választékos)
 • elszompolyodik (régies), elszontyolodik, megszontyolodik (választékos)

betegszabadság

főnév
 • betegállomány, táppénz (bizalmas)

beolvas

ige
 • bemond (híreket)
 • odamondogat, szemére hány, felró (valakinek valamit), fejére olvas (valamit), fejéhez vág, megmondja a magáét, odamond, megmossa a fejét, kipakol

bizonyság

főnév
 • bizonyíték, tanúbizonyság, bizonyító jel (régies), tanújel
 • (régies): bizonyságtétel, tanúság, tanúságtétel, tanúskodás, tanúvallomás, tanúbizonyság
 • bizonyosság, meggyőződés

értelmezés

főnév
 • magyarázat, definíció, interpretálás, interpretáció, olvasat, kommentálás, kommentáció (idegen), explikálás (szaknyelvi), explikáció (szaknyelvi), kifejtés, (bibliai) exegézis (szaknyelvi)

fejőstehén

főnév
 • (szleng): szponzor, mecénás, jótevő, gazdag ember

hajol

ige
 • hajlik, dől, meghajol, görbed, görbül, kanyarul, támaszkodik, simul, borul, görnyed, bakik (tájnyelvi), konyul, ível
 • kész (valamire), hajlandó (valamire), kapható (valamire), fogékony (valamire)

földalatti II.

főnév
 • metró, mélyvasút, kéregvasút, kismetró (bizalmas)

előszoba

főnév
 • várószoba, váró, előtér, belépő, bejárat, foyer (idegen), vestibulum (régies)

elkel

ige
 • elfogy, gazdára talál
 • szükséges, helyénvaló, kell

elzártság

főnév
 • elszigeteltség, izoláció

fonódik

ige
 • tekeredik, rácsavarodik, kuszálódik, összetekeredik, felcsavarodik, összeszövődik, illeszkedik
 • átölel, kulcsolódik, összesimul
 • szövődik, alakul

elsős

főnév
 • elsőosztályos, elemista (régies), szecska (régies), kisiskolás
 • elsőéves, gólya

drámai

melléknév
 • színészi, színházi, színpadi, színészies
 • váratlan, megrendítő, tragikus

engedelmeskedik

ige
 • enged, szót fogad, paríroz (régies), meghódol, behódol, beadja a derekát, meghajol (valaki előtt), hallgat (valakire), deferál (idegen), hajt a szóra, hallgat a szóra, hajt (valamire), aláveti magát (vminek, vkinek), alárendeli magát (vminek, vkinek), követ, teljesít, eleget tesz, megfelel, végrehajt, alkalmazkodik, belemegy (bizalmas), belenyugszik, elfogad

fő, fől

ige
 • forr, rotyog, zubog, puhul, kovad (tájnyelvi)
 • készül
 • kitikkad