írásjel szinonimái

főnév
 • írásjegy, betű, betűjegy
 • központozási jel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kéményseprő

főnév
 • kéménykotró (tájnyelvi), kotró (tájnyelvi), füstfaragó (tájnyelvi)

állomás

főnév
 • megálló, megállóhely, pályaudvar, vasútállomás, stáció (régies)
 • telep, támaszpont, poszt, őrhely
 • állomáshely
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a írásjel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

igazságtalan

melléknév
 • jogtalan, törvénytelen, méltánytalan, alaptalan (vád), elfogult, részrehajló, pártos (régies), törvénysértő, jogtipró, jogellenes, előítéletes, egyoldalú, tendenciózus (idegen), igaztalan
 • kivételező

hat2

számnév
 • hatos, fél tucat, féltucatnyi

hangerősítő

főnév
 • megafon, hangszóró, hangtölcsér, hangosbemondó, hangosanbeszélő, hangosbeszélő
 • hangfal, erősítő

gesztikulál

ige
 • hadonászik, ágál, taglejtéssel kifejez, mutogat, hadécsol (tájnyelvi)

információ

főnév
 • tájékoztatás, felvilágosítás, hír, híranyag, hírközlés, híradás, újság, közlemény, értesülés, adat, drót (szleng), füles (szleng)
 • tudakozó

kaján

melléknév
 • csúfondáros, kárörvendő, rosszindulatú, rosszmájú, epés, gúnyos, sanda (régies), irigy, maliciózus

sehol

határozószó
 • sehol sem, sehon (tájnyelvi), sehun (tájnyelvi), sehutt (tájnyelvi)

fényképész

főnév
 • fotós, fotóművész, fotográfus (régies), fotográfista (tájnyelvi), fényíró (régies)

felszíni

melléknév
 • föld feletti, talajszint feletti, felületi
 • sekély, kinti, külső

dombormű

főnév
 • relief (idegen), bas-relief (idegen), haut-relief (idegen)
 • veret

fogalom

főnév
 • eszme, gondolat, idea, absztrakció (szaknyelvi), isme (régies)
 • tudás, ismeret, elgondolás, sejtelem, sejtés, elképzelés, képzet, feltevés, dunszt (szleng)

kapcsol

ige
 • akaszt, hozzáköt, hozzáerősít, egybefűz, együvé fog (régies), egyesít, összeköt
 • asszociál
 • társít, csatol, mellékel
 • (valamire): állít (valamire)
 • (bizalmas): felfog, megért, észrevesz, rájön (valamire), vág az esze, leesik a húszfilléres (szleng), leesik a tantusz (szleng)

kétes

melléknév
 • bizonytalan, kétséges, kérdéses, enigmatikus (idegen), problematikus, ingadozó, ingatag, határozatlan, ködös, kósza
 • vitatható, homályos, zavaros, vitás, eldöntendő, kétségbevonható, obskúrus (régies)
 • gyanús, dubiózus (idegen) Sz: gyanús, mint a szegvári gúnárzsiba
 • (szleng): biszex, langyos (bizalmas), sztereó (szleng)

legyez

ige
 • hűsít, hűt, hüsel (régies), leppel (tájnyelvi)
 • hízeleg, kedveskedik, bókol

kopogtat

ige
 • vizsgál, meghallgat, hallgatózik
 • kopog, ír, gépel, pötyög (bizalmas)
 • kalapál
 • kopog, zörget, kocogtat

irgalmatlan

melléknév
 • könyörtelen, könyörületlen, kíméletlen, embertelen, szívtelen, keményszívű, kőszívű, kegyetlen, embernyúzó, érzéketlen, részvétlen, vad, durva, hajthatatlan, kérlelhetetlen, ellenséges

idős

melléknév
 • öreg, vén, vénhedt, vénecske, éltes, élemedett, koros, agg, elaggott, meglett, hajlott korú, előrehaladt korú, korosas (tájnyelvi)

jelzálog

főnév
 • lekötés, biztosíték, megterhelés, rátáblázás (szaknyelvi)

komplex

melléknév
 • bonyolult, körülményes, kusza, zavaros, körmönfont, szövevényes, összetett, többsíkú, sokoldalú, sokrétű, szerteágazó, tekervényes, fogas, csavaros, gondolkodtató, nehéz, komplikált

itatós

főnév
 • itatóspapír, szívópapiros (régies)
 • papírnyomó, tapper (bizalmas)

hátvéd

főnév
 • utóvéd, utóhad, utócsapat, végsereg (régies)
 • védő, védőjátékos, bekk (régies)

jóváhagy

ige
 • engedélyez, beleegyezik (valamibe), tudomásul vesz, elismer, hozzájárul, megenged, láttamoz, aláír, approvál (régies)
 • elfogad, szentesít, törvényesít, érvényesít, hatályba léptet, becikkelyez, ratifikál (szaknyelvi), törvénybe iktat, megszavaz, egyetért, helybenhagy, szankcionál (idegen), megerősít, alátámaszt, konfirmál (szaknyelvi)

konyhaszekrény

főnév
 • konyhakredenc, kredenc, tálalószekrény, edényszekrény, edényespolc, pohárszék, duláb (tájnyelvi)