A német kérdő névmás (das Fragepronomen)

wer?, was?

A wer? és was? kérdő névmásokat – akár egy, akár több személyre vagy dologra vonatkoznak, – mindig egyes számban használjuk.

eset Személy(ek)re kérdez Tárgy(ak)ra kérdez
németül jelentése németül jelentése
alanyeset wer? ki? kik? was? mi? mik?
tárgyeset wen? kit? kiket? was? mit? miket?
részes eset wem? kinek? kiknek?
birtokos eset wessen? ki(k)nek a ...je? wessen? (vonzat)

Ha a wer? vagy a was? a kérdő mondat alanya, akkor – attól függetlenül, hogy egy vagy több személyre vagy dologra kérdezünk, – az igei állítmány utánuk mindig egyes szám harmadik személyben áll.

Wer kommt? – Eine Frau kommt. (Ki jön? – Egy nő jön.)
Wer kommt? – Die Frauen kommen. (Kik jönnek? – A nők jönnek.)

Ha a wer? vagy a was? a kérdő mondat összetett állítmányának névszói része, akkor az ige már természetesen nem egyes szám harmadik személyben áll, hanem az alanyhoz igazodik számban és személyben.

Wer ist dieser Junge? – Er ist mein Freund. (Ki ez a fiú? – Ő a barátom.)
Wer sind diese Jungen? – Sie sind meine Freunde. (Kik ezek a fiúk? – Ők a barátaim.)

welcher?, welche?, welches?

Jelentése: melyik?. Többnyire főnevek előtt, jelzőként használjuk, és úgy ragozzuk, mint a határozott névelőt.

Welchen Rock möchtest du haben? (Melyik szoknyát szeretnéd?)

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset welcher...? welche...? welches...? welche...?
tárgyeset welchen...? welche...? welches...? welche...?
részes eset welchem...? welcher...? welchem...? welchen...?
birtokos eset welches...?
welchen...?
welcher...? welches...?
welchen...?
welcher...?

MEGJEGYZÉS: Egyes szám birtokos esetben az erős ragozású hímnemű és semlegesnemű főnevek előtt a welches helyett általában a welchen alak áll, mert a főnév –(e)s esetragja már jelzi a birtokos esetet.

Ha a welcher névmás után nem áll főnév, akkor is ugyanígy ragozzuk:

Dort stehen viele Schüler. Welcher kommt aus Budapest? (Sok tanuló áll ott. Melyik jött Budapestről?)

was für ein?

Használhatjuk főnév előtt, jelzőként (milyen ...?) vagy önállóan is (Milyen?).

  • Jelzői használata:

Was für Leute sind das? (Milyen emberek ezek?)

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset was für ein...? was für eine...? was für ein...? was für...?
tárgyeset was für einen...? was für eine...? was für ein...? was für...?
részes eset was für einem...? was für einer...? was für einem...? was für...?
birtokos eset was für eines...? was für einer...? was für eines...? was für...?
  • Önálló használat:

– Was für ein Auto steht dort? (Milyen autó áll ott?)
– Ein Mercedes. (Egy Mercedes.)
Was für einer? (Milyen?)

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset Was für einer? Was für eine? Was für eins? Was für?
tárgyeset Was für einen? Was für eine? Was für eins? Was für?
részes eset Was für einem? Was für einer? Was für einem? Was für?
birtokos eset Was für eines? Was für einer? Was für eines? Was für?

FONTOS: A táblázatokból is láthatjuk, hogy a jelzői és az önálló alak ragozása csak hímnemű alanyesetben és semlegesnemű alany- és tárgyesetben különbözik.

 

A fenti tananyag segít megérteni a névmások használatát és csoportosítását a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

 

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia - https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]