A német névmás (das Pronomen) - használatuk és fajtái

Ez a tananyag bemutatja a német névmások használatát, fajtáit, csoportosításait és a rájuk vonatkozó főbb nyelvtani szabályokat.

Használatuk

A névmásokat kétféleképpen használhatjuk:

 • önállóan (más névszó helyett): Kommt Peter mit? (Velünk jön Péter?) – Ja, er kommt mit. (Igen, velünk jön.)
 • jelzőként (más névszó mellett): Welches Buch wählst du? (Melyik könyvet választod?) – Ich wähle dieses Buch. (Ezt a könyvet választom.)

A jelzőként álló névmás nemcsak közelebbről határozza meg a főnév jelentését, hanem determinánsként meg is mutatja a főnév nemét, számát és esetét azáltal, hogy felveszi a névelők végződéseit.

Fajtái

 • személyes névmás (das Personalpronomen)
  • alanyesetben: ich (én), du (te), er/sie/es (ő), wir (mi), ihr (ti), sie (ők), Sie (ön)
  • tárgyesetben: mich (engem), dich (téged), ihn/sie/es (őt), uns (minket), euch (titeket), sie (őket), Sie (önt)
  • részes esetben: mir (nekem), dir (neked), ihm/ihr/ihm (neki), uns (nekünk), euch (nektek), ihnen (nekik), Ihnen (önnek)
  • birtokos esetben (csak vonzatként használatosak): meiner, deiner, seiner/ihrer/seiner, unser, euer, ihrer, Ihrer
 • visszaható névmás (das Reflexivpronomen)
  • tárgyesetben: mich (magamat), dich (magadat), sich (magát), uns (magunkat), euch (magatokat), sich (magukat/magát)
  • részes esetben: mir (magamnak), dir (magadnak), sich (magának), uns (magunknak), euch (magatoknak), sich (maguknak/magának)
 • kölcsönös névmás (das Reziprokpronomen)
  • einander (egymás)
 • birtokos névmás (das Possessivpronomen)
  • jelzőként használt: 'mein(e)' (az én ...m), dein(e)' (a te ...d), sein(e)/ihr(e)/sein(e)' (az ő ...je), unser(e)' (a mi ...nk), euer(e)' (a ti...tek), ihr(e)' (az ő ...jük), Ihr(e)' (az ön ...je)
  • önállóan használt
   • Ha határozott névelővel áll, úgy ragozzuk, mint a gyenge melléknevet.
   • Ha határozott névelő nélkül áll, háromalakú determinánsként ragozzuk.
 • mutató névmás (das Demonstrativpronomen)
  • der, die, das (ez, az) – Jelzőként használva úgy ragozzuk, mint a határozott névelőt. Önállóan használt alakjának ragozása egyes és többes szám birtokos és többes szám részes esetben tér el ettől.
  • dieser, diese, dieses (ez) – Közelre mutató névmás, háromalakú determinánsként ragozzuk.
  • jener, jene, jenes (az) – Távolra mutató névmás, háromalakú determinánsként ragozzuk.
  • solcher, solche, solches (ilyen, olyan) – Melléknévként ragozzuk; állhat névelő nélkül (erős ragozás), a jeder³ névmás után (gyenge ragozás) vagy a határozatlan névelő után (vegyes ragozás). Ha az ein² előtt áll, mindig "solch" alakban marad.
 • kérdő névmás (das Fragepronomen)
  • wer? (ki?) – Személy(ek)re kérdez, többes száma nincs.
  • was? (mi?) – Tárgy(ak)ra kérdez, többes száma nincs.
  • welcher?, welche?, welches? (melyik?) – Többnyire jelzőként használjuk, és háromalakú determinánsként ragozzuk.
 • vonatkozó névmás (das Relativpronomen)
  • der, die, das (aki, amely) – A leggyakrabban használt vonatkozó névmás, vonatkozhat személy(ek)re vagy tárgy(ak)ra is. Ragozása megegyezik az önállóan használt der, die, das mutató névmáséval, de többes szám birtokos esetben csak a deren alakot használjuk, hiszen a vonatkozó névmás mindig visszautal, nem pedig előre!
  • welcher, welche, welches (aki, amely) – Ragozása megegyezik a kérdő névmás ragozásával, de mint vonatkozó névmás birtokos esetben és többes szám részes esetben nem használatos.
  • wer, was (aki, ami) – Általános értelmű mellékmondatokat vezetnek be. Ragozásuk megegyezik a hasonló alakú kérdő névmások ragozásával. A wer személy(ek)re, a was tárgyakra, fogalmakra vonatkozik.
 • határozatlan névmás (das Indefinitpronomen)
  • man (az ember) – Általános alany, az állítmány mellette egyes szám harmadik személyben áll.
  • jedermann (mindenki)
  • jemand ↔ niemand (valaki ↔ senki)
  • etwas ↔ nichts (valami ↔ semmi)
  • all… / jeder, jede, jedes / aller, alle, alles / alle (mind, mindegyik, mindenki, mindnyájan)
  • der/die/das eine ↔ der/die/das andere (az egyik ↔ a másik)
 • névmási határozószók (das Pronominaladverb) – Az elöljárószós főneveket, ha személyt jelölnek, elöljárószós névmásokkal helyettesítjük; ha nem személyt jelölnek, akkor pedig névmási határozószókkal.
  • mutató névmási határozószók (elöljárószó + das/dies → da(r)/hier + elöljárószó)
  • kérdő és vonatkozó névmási határozószók (elöljárószó + was → wo(r) + elöljárószó)

 

A fenti tananyag segít megérteni a névmások használatát és csoportosítását a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia - https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]