A német műveltető ige használata és a szenvedő igeragozás (das Passiv)

Ez a tananyag segít megérteni a német igéken belül a műveltető igék nyelvtanát és használatát.

A német nyelvben a műveltetés többféle módon is kifejezhető. Vannak igék, amiknek műveltető az alapjelentése. Más igék esetén a lassen + (Infinitiv) szerkezet fejez ki műveltetést.

A visszahatás kifejezése

A sich névmás visszaható értelmet adhat az igének. Ha a cselekvés alanya és tárgya azonos, akkor a névmás tárgyesetben áll. Ekkor a szerkezet jelentése megfelel a magyar visszaható képzős igének. Ha pedig a cselekvés az alanyhoz tartozó tárgyra vonatkozik, akkor a névmás részes esetben is állhat.

A kölcsönösséget szintén siches igék fejezik ki. Ekkor többnyire többes számban állnak. Egyes számban rendszerint viszonyszós szerkezet jelzi a partnert.

A szenvedő igeragozás (das Passiv)

A német nyelv kétféle szenvedő igeragozást ismer:

  • Folyamatot kifejező szenvedő igeragozás (Vorgangspassiv vagy Handlungspassiv)
Képzése: (a werden ige megfelelő alakja) + (alapige befejezett melléknévi igenév), ahol is a werden igenév befejezett melléknévi igeneve worden.
Akkor használják, ha nem a cselekvő, hanem a cselekvés a lényeges, vagy a közlés általánosan érvényes.
A cselekvő személyt von + részes eset, a cselekvés okát vagy eszközét durch + tárgyeset vagy mit + részeseset jelölheti.
Példa:

Aktív: In Ungarn ißt man viel Obst. : Magyarországon [az emberek] sok gyümölcsöt esznek.
Passzív: In Ungarn wird viel Obst gegessen. : Magyarországon sok gyümölcsöt esznek.
  • Állapotjelző szenvedő igeragozás (Zustandspassiv)
Képzése: (a sein ige megfelelő alakja) + (alapige befejezett mellékneve).
Használata megfelel a magyar határozói igenév + létige szókapcsolatnak.
Példa:

Das Fenster ist geöffnet. (Az ablak nyitva van.)

Mindkét szenvedő igeragozásban képezhető a kijelentő és a kötőmód összes alakja, sőt néhány igének még szenvedő Imperativja is van. Pl.: sei gegrüßt : légy üdvözölve.

Nem minden tárgyas igének van szenvedő ragozása, például a módbeli segédigéknek sincs.

 

A fenti tananyag segít megérteni a német műveltető igék helyes használatát a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat, ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia - https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]