A német névmási határozószó (das Pronominaladverb)

Az elöljárószós főneveket, ha személyt jelölnek, elöljárószós névmásokkal helyettesítjük; ha nem személyt jelölnek, akkor pedig névmási határozószókkal.

An wen denkst du? (Kire gondolsz?) / Woran denkst du? (Mire gondolsz?)

A névmási határozószóknak két csoportja van:

  • mutató névmási határozószók (elöljárószó + das/dies → da(r)/hier + elöljárószó)
  • kérdő és vonatkozó névmási határozószók (elöljárószó + was → wo(r) + elöljárószó)

Névmási határozószók listája

 
elöljárószó mutató kérdő vonatkozó
névmási határozószó
németül jelentése németül jelentése németül jelentése
an daran, hieran erre, arra,
ezen, azon
woran? mire? min? woran amire, amin
auf darauf, hierauf erre, arra,
ezen, azon
worauf? mire? min? worauf amire, amin
aus daraus, hinaus ebből, abból woraus? miből? woraus amiből
bei dabei, hierbei emellett, amellett,
ennél, annál
wobei? mi mellett? minél? wobei aminél
durch dadurch, hierdurch ezáltal, azáltal wodurch? mi által? wodurch ami által, amivel
für dafür, hierfür ezért, azért wofür? miért? wofür amiért
gegen dagegen ez ellen, az ellen wogegen? mi ellen? wogegen ami ellen
hinter dahinter emögött, amögött,
emögé, amögé
wohinter? mi mögött?
mi mögé?
wohinter ami mögött,
ami mögé
in darin, darein, hierin ebben, abban,
ebbe, abba
worin? miben? mibe? worin amiben, amibe
mit damit, hiermit ezzel, azzal womit? mivel? womit amivel
nach danach, hiernach ezután, azután wonach? mi után? wonach ami után
neben daneben, hierneben emellett, amellett,
emellé, amellé
woneben? mi mellett?
mi mellé?
woneben ami mellett,
ami mellé
um darum ezért, azért worum? miért? worum amiért
unter darunter, hierunter ez alatt, az alatt,
ez alá, az alá
worunter? mi alatt? mi alá? worunter ami alatt, ami alá
über darüber, hierüber efölött, afölött,
efölé, afölé
erről, arról
worüber? mi fölött?
mi fölé?
miről?
worüber ami fölött,
ami fölé,
amiről
von davon, hiervon ettől, attól wovon? mitől? wovon amitől
vor davor, hiervor ez elé, az elé,
ez előtt, az előtt
wovor? mi elé? mi előtt? wovor ami elé, ami előtt
zu dazu, hierzu ehhez, ahhoz wozu? mihez? wozu amihez
zwischen dazwischen e közé, a közé,
eközött, aközött
wozwischen? mi közé?
mi között?
wozwischen ami közé,
ami között

Személyes névmások birtokos esetéből és a –wegen, –willen, –teils, –seits, –gleichen, –halben utótagokból összetett névmási határozószók:

névmási határozószó jelentése
meinetwegen miattam
um meinetwillen kedvemért
meinesteils részemről
meinerseits részemről
meinesgleichen hozzám hasonló
meinethalben énfelőlem

 

A fenti tananyag segít megérteni a A német névmási határozószó (das Pronominaladverb) használatát és csoportosítását a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia - https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]