túltesz valakin/valamin jelentése kifejezésekben

túltesz

to exceed
to excel
to outdo, outdid, outdone
to outshine, outshone
to surpass
to top