rászokik jelentése kifejezésekben

rászokik vmire

to drop into the habit
to get into the habit of sg
to get into the way of doing sg
to grow into a habit
to make a practice of doing sg
to take to
to take to sg