odaköt valamihez jelentése kifejezésekben

odaköt

to bend, bent
to fasten
to make fast
to rope
to tie
to tie on