áthatol valamin jelentése kifejezésekben

áthatol

to break through
to come through
to get through
to percolate
to permeate
to pierce through
to plough through