Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Origo angol B2 nyelvvizsga "A tanulás világa" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

4. A tanulás világa

 • a native english teacher anyanyelvi angoltanár
 • a non-native english teacher nem anyanyelvi angoltanár
 • answer válasz
 • arithmetic számtan
 • art college képzőművészeti főiskola
 • art teacher rajztanár
 • art/arts history of art
 • arts subjects humán tantárgyak
 • assembly iskolai gyűlés
 • attendance jelenlévők
 • biology biológia
 • biology teacher biológia tanár
 • blackboard iskolatábla
 • break szünet
 • bright gyors felfogású
 • calculator számológép
 • certificate oklevél
 • chalk kréta
 • changing room öltöző
 • class osztály, óra
 • classroom osztályterem
 • cloakroom ruhatár
 • compulsory subjects kötelező tantárgyak
 • course szak, tanfolyam
 • course book tankönyv
 • curriculum tanterv, tanmenet
 • discipline problems fegyelmezési problémák
 • fair igazságos
 • form osztály
 • form master osztályfőnök
 • form mistress osztályfőnöknő
 • form teacher osztályfőnök
 • gifted tehetséges
 • grade jegy
 • hard-working szorgalmas
 • head teacher igazgató
 • headmaster igazgató
 • headmistress igazgatónő
 • history teacher történelem tanár
 • hopeless reménytelen
 • in a lesson órán
 • instructor oktató
 • just igazságos
 • lazy lusta
 • lenient elnéző
 • lesson tanóra
 • mark jegy
 • optional subjects választható tantárgyak
 • pupil tanuló
 • quick on the uptake gyors felfogású
 • requirements követelmények
 • school report félévi/évvégi bizonyítvány
 • school year tanév
 • science subjects reál tantárgyak
 • staff tanári kar
 • standard(s) színvonal
 • straight as kitűnő
 • strict szigorú
 • student diák
 • syllabus összefoglaló tanterv, tanmenet
 • talented tehetséges
 • teacher szaktanár
 • teaching methods tanítási módszerek
 • term félév
 • textbook tankönyv
 • the humanities humán tantárgyak
 • the sciences reál tantárgyak
 • timetable órarend
 • to answer questions felel / kérdésekre válaszol
 • to be bad at rossz vmiből
 • to be good at jó vmiből
 • to be weak in gyenge vmiből
 • to coach sy (in a subject/for an exam) felkészít vkit (egy tantárgyból/egy vizsgára)
 • to do a subject egy tantárgyat tanul
 • to do a test dolgozatot ír
 • to do well at school jól tanul az iskolában
 • to do well in a subject jól teljesít egy tantárgyból
 • to fail sy megbuktat vkit
 • to get good marks in … jó jegyeket kap vmiből
 • to get high marks in … jó jegyeket kap vmiből
 • to get low marks in … rossz jegyeket kap vmiből
 • to give a test in a subject dolgozatot írat egy tantárgyból
 • to have a gift for … tehetsége van vmihez
 • to make sy interested in … felkelti az érdeklődését vkinek vmi iránt
 • to pass sy átenged vkit (pl. vizsgán)
 • to specialise in a subject szakosodik
 • to study a subject egy tantárgyat tanul
 • unfair igazságtalan
 • weak gyenge